Uchwała Nr 2/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. z dnia 20.06.2012 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r..

Na podstawie § 38, pkt 2 Statutu Spółdzielni, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. postanawia:

 § 1.

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r..

 § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało     -    87 Członków

Głosy przeciwne          -     1 Członków

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
MALEC Barbara KULCZYŃSKA Irena