Regulamin – garaże

 

REGULAMIN

najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim
Część I. Zasady ogólne

§ 1

 1. W Spółdzielni Mieszkaniowej na garaże, miejsca pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsca postojowe pod zadaszeniem, zawierane są umowy najmu lub dzierżawy w kolejności:
  1. ) z członkami spółdzielni posiadającymi tytuły prawne do lokali mieszkalnych lub z pracownikami Spółdzielni,
  2. ) z osobami, które nie są członkami spółdzielni, a które posiadają tytuły prawne do lokali mieszkalnych.

  Wymienione w ust. 1 osoby lub osoby z nim zamieszkujące muszą posiadać samochód osobowy lub inny pojazd mechaniczny, aktualny dowód rejestracyjny i zamieszkiwać w zasobach spółdzielni. W przypadku braku chętnych na garaże posiadających samochód osobowy lub inny pojazd mechaniczny osoby spełniające wymagania zawarte w ust. 1 pkt 1 i 2 mogą wynająć garaż na inne potrzeby.

 2. W przypadku posiadania przez Spółdzielnię wolnych garaży i braku chętnych spełniających wymagania zawarte w § 1 ust. 1 Zarząd Spółdzielni może wynająć garaż dowolnym osobom.

§ 2

 1. W przypadku garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem położonych na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym umowy najmu lub dzierżawy w pierwszej kolejności zawierane są z osobami chętnymi wymienionymi w § 1 ust.1, które zamieszkują na tej nieruchomości.
 2. W przypadku garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem położonych na działce będącej mieniem spółdzielni znajdującej się na określonym osiedlu umowy najmu lub dzierżawy zawierane są w pierwszej kolejności z osobami chętnymi wymienionymi w § 1 ust.1, które zamieszkują na tym osiedlu.
 3. W przypadku garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem położonych na działce będącej mieniem spółdzielni, która nie jest związana z żadnym osiedlem umowy najmu lub dzierżawy zawierane są ze wszystkimi chętnymi wymienionymi w § 1 ust.1.

§ 3

Na garaże położone na osiedlu Króla Zygmunta (mienie Spółdzielni Mieszkaniowej) umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności z osobami wymienionymi w § 1 ust.1 zamieszkującymi w blokach położonych przy ul. Króla Zygmunta 4, 6, 8.

§ 4

 1. Zarząd Spółdzielni informuje osoby wymienione w § 1 ust.1 o wolnych garażach, miejscach pod garaże blaszane, wydzielonych miejscach parkingowych, stanowiskach postojowych w garażach wielostanowiskowych i miejscach postojowych pod zadaszeniem poprzez wywieszenie pisemnych ogłoszeń na klatkach schodowych oraz publikację na stronie internetowej Spółdzielni.
 2. Osoby wymienione w § 1 ust.1 będą mogły składać podania o zawarcie z nimi umowy najmu lub dzierżawy garażu, miejsca pod garaż blaszany, wydzielonego miejsca parkingowego, stanowiska postojowego w garażach wielostanowiskowych i miejsca postojowego pod zadaszeniem w terminie podanym w ogłoszeniu. Kolejność zawierania umów określa § 1 ust.1 oraz § 2.
 3. Osoby składające podania nie powinny posiadać zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokalu lub też pozostałych tytułów, w tym wynikających z postanowień obowiązującego Statutu. Podania osób niespełniających tych warunków będą odrzucane.
 4. W przypadku złożenia przez osoby wymienione w § 1 ust.1 większej ilości podań niż ilość wolnych garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielonych miejsc parkingowych, stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem Zarząd Spółdzielni ogłosi przetarg ograniczony mający na celu wybór najkorzystniejszych ofert.
 5. W przypadku złożenia przez osoby wymienione w § 1 ust.1 mniejszej ilości podań niż ilość wolnych garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielonych miejsc parkingowych, stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem Zarząd Spółdzielni podpisze umowy z chętnymi, natomiast na resztę wolnych miejsc przeprowadzi procedurę zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 – 3.
 6. W przypadku złożenia przez osoby wymienione w § 1 ust.1 ilości podań równej ilości wolnych garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielonych miejsc parkingowych, stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem Zarząd Spółdzielni podpisze umowy z chętnymi bez ogłaszania przetargu.
 7. W przypadku złożenia przez pracownika Spółdzielni podania o zawarcie z nim umowy najmu lub dzierżawy wolnych: garażu, miejsca pod garaż blaszany, wydzielonego miejsca parkingowego, stanowiska postojowego w garażach wielostanowiskowych lub miejsca postojowego pod zadaszeniem Zarząd Spółdzielni podpisze umowę z chętnym bez ogłaszania przetargu.
 8. Wysokość czynszu najmu w przypadkach podpisania umowy bez ogłaszania przetargu nie może być niższa niż cena wywoławcza z przetargu na najem garażu lub dzierżawy miejsca pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsca postojowe pod zadaszeniem w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

§ 5

 1. Z garaży przeznaczonych pod wynajem Zarząd Spółdzielni zobowiązany jest do wydzielenia 5% garaży (jednak nie mniej niż jeden) dla osób wymienionych w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 na podstawie orzeczeń wydanych przez instytucje do tego uprawnione.
 2. Zniżkę, o której mowa w § 5 ust. 3 może otrzymać osoba:
  1. ) ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub równoważnym wydanym w byłym systemie orzecznictwa;
  2. ) z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z kodami niepełnosprawności 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroby neurologiczne) lub równoważnym wydanym w byłym systemie orzecznictwa;
  3. ) opiekująca się osobą niepełnosprawną określoną w § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 pod warunkiem, że garaż, miejsce pod garaż blaszany, wydzielone miejsce parkingowe, stanowisko postojowe w garażu wielostanowiskowym i miejsce postojowe pod zadaszeniem będzie wykorzystywane w celu bezpośrednio związanym z opieką nad tą osobą.
 3. W przypadku zawierania umowy najmu z osobą opisaną w § 5 ust. 2 Spółdzielnia udziela:
  1. ) 20 % zniżki w stawce czynszu za garaż, miejsce pod garaż blaszany, wydzielone miejsce parkingowe, stanowisko postojowe w garażu wielostanowiskowym i miejsce postojowe pod zadaszeniem;
  2. ) 10% zniżki w stawce czynszu w garażach nowo wybudowanych*
 4. Zniżka w stawce czynszu dotycząca umów już zawartych obowiązuje od następnego miesiąca po miesiącu, w którym najemca lub dzierżawca złożył stosowne dokumenty w biurze Spółdzielni.
Część II. Zasady przeprowadzania przetargów

§ 6

Decyzję o przeprowadzeniu przetargu – każdorazowo podejmuje Zarząd Spółdzielni. Zarząd sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem przetargów. O terminie przetargu Zarząd SM powiadomi Przewodniczącego Rady Nadzorczej najpóźniej na 7 dni przed przetargiem.

§ 7

Przetarg określony w części II jest przetargiem ograniczonym, jednostopniowym, polegającym na przeprowadzeniu procedury przetargowej na jednym posiedzeniu komisji. Przetarg może mieć formę ustną lub pisemną.

§ 8

Komisja przetargowa sporządza protokół z wyników przetargu z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisuje datę rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia przetargu.

§ 9

 1. Przetarg odbywa się w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu.
 2. Spółdzielnia – ogłaszając przetarg – zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 3. W ogłoszeniu należy podać:
  1. ) nazwę Spółdzielni;
  2. ) przedmiot przetargu;
  3. ) miejsce i termin składania podań; podania złożone po terminie nie będą przyjmowane;
  4. ) miejsce i termin rozpoczęcia przetargu;
  5. ) wysokość wadium, termin i sposób jego wpłaty (rachunek bankowy).
 4. Wykluczeniu podlegają mieszkańcy spełniający warunki określone w § 1 ust.1 oraz w § 4 ust. 5, ale posiadający już w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej garaż bądź miejsce opisane w § 1 ust.1.
 5. Osoby składające podania nie powinny posiadać zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokalu lub też pozostałych tytułów, w tym wynikających z postanowień obowiązującego Statutu. Podania osób niespełniających tych warunków będą odrzucane.

   

§ 10

 1. Osoby przystępujące do przetargu są obowiązane do wpłacenia wadium określonego w ogłoszeniu o przetargu, na konto wskazane w ogłoszeniu. Wysokość wadium ustala Zarząd Spółdzielni.
 2. Wadium przepada w sytuacji uchylenia się od zawarcia umowy przez uczestnika, który wygrał przetarg.
 3. Nie powoduje utraty wadium cofnięcie oferty przed terminem zakończenia składania ofert.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet kaucji.
 5. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 5 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 6. Wpłata wadium nie powoduje naliczania odsetek od zdeponowanej kwoty.

§ 11

 1. Wchodząc do sali przetargowej, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji:
  1. ) dowód wpłaty wadium;
  2. ) dokument stwierdzający tożsamość, a jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przestawić pełnomocnictwo poświadczone podpisem osoby ubiegającej się;
  3. ) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem dotyczącym najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem oraz stanem technicznym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (do pobrania w sekretariacie SM lub od komisji przetargowej).
 2. Przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji otwierając przetarg informuje uczestników o:
  1. ) podstawowych cechach nieruchomości tj. położeniu i oznaczeniu;
  2. ) przeznaczeniu nieruchomości;
  3. ) cenie wywoławczej;
  4. ) wysokości minimalnego postąpienia;
  5. ) skutkach uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy;
  6. ) liczbie osób dopuszczonych do przetargu wymieniając je z imienia i nazwiska zgodnie ze sporządzoną listą uczestników przetargu, którzy wpłacili wadium.
 3. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 5% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.
 4. Przewodniczący komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby, która przetarg wygrała.
 5. Po zamknięciu licytacji komisja przetargowa sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu.
 6. Podpisany protokół stanowi podstawę zawarcia umowy.
 7. Protokół przetargu zatwierdza Zarząd SM na najbliższym posiedzeniu – nie później jednak niż 7 dni roboczych po odbyciu przetargu.
 8. W uzasadnionych wypadkach, w szczególności w okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, na podstawie decyzji Zarządu przetarg można przeprowadzić w formie pisemnej ofertowej w rozumieniu „Regulaminu przeprowadzania przetargów”. Podanie przetargu pisemnego do publicznej wiadomości odbywa się zgodnie z § 9.
 9. Zgłoszenie do przetargu powinno zawierać:
  • określenie danych osobowych oferenta: imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr PESEL, nr telefonu, w przypadku osoby prawnej odpowiednio nazwę, siedzibę, nr KRS lub nr NIP,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i przyjęciu określonych w nim warunków przetargu bez zastrzeżeń.
 10. Oferent przystępujący do przetargu pisemnego składa ofertę w zamkniętej (zalakowanej, zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane. Zgłoszenie do przetargu pisemnego powinno być zgodne z ust. 9, a oferta ceny przetargowej powinna zawierać:
  • imię i nazwisko oferenta lub nazwę firmy,
  • jednoznaczne określenie przedmiotu przetargu pisemnego,
  • oferowaną cenę przetargową,
  • własnoręczny podpis oferenta.
 11. Wysokość wadium oraz ceny wywoławczej w przetargu pisemnym ustalana jest zgodnie z § 10.

§ 12

Informacja o wyniku przetargu przekazywana jest zainteresowanym niezwłocznie.

§ 13

 1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powoływana przez Zarząd.
 2. Komisja składa się z minimum 3 osób.
 3. Nie może uczestniczyć w pracach komisji osoba spokrewniona lub spowinowacona z uczestnikiem przetargu albo osobiście zainteresowana wynikiem przetargu.
 4. W pracach komisji może uczestniczyć jako obserwator członek Rady Nadzorczej.
 5. Z chwilą rozpoczęcia przetargu Komisja sprawdza spełnienie wymogów regulaminowych przez osoby przystępujące do przetargu pisemnego.
 6. Zgłoszenie jednej oferty jest warunkiem wystarczającym do odbycia przetargu pisemnego.
 7. Przetarg pisemny polega na dokonaniu przez komisję przetargową następujących czynności:
  1. ) stwierdzenia prawidłowości ogłoszenia przetargu;
  2. ) badania nienaruszalności kopert zawierających oferty i ich zewnętrznego wyglądu oraz zaopatrzenia każdej oferty w kolejny numer nadawczy przy składaniu ofert;
  3. ) otwarcia wniesionych ofert;
  4. ) zabezpieczenia ofert przed ujawnieniem ich treści innym oferentom.
  5. ) dokonania szczegółowej analizy ofert;
  6. ) sporządzenia protokołu z wyników przetargu z uzasadnieniem zawartych w nim ustaleń i wpisania daty rozstrzygnięcia, która jest datą zakończenia przetargu.
 8. Komisja wybiera najkorzystniejszą ofertę, czyli najwyższą zaoferowaną cenę przetargową. W sytuacji wystąpienia ofert równorzędnych Komisja zarządza dodatkowy przetarg pisemny z udziałem osób, które złożyły najwyższe oferty – nie dotyczy sytuacji gdy ilość ofert równorzędnych jest mniejsza od ilości garaży, miejsc czy stanowisk objętych przetargiem. Z przeprowadzonego przetargu pisemnego Komisja sporządza protokół. Wyniki przetargu pisemnego zatwierdza Zarząd.
 9. Spółdzielnia zawiadamia pisemnie oferentów w terminie 7 dni od zatwierdzenia przetargu o wyniku przetargu pisemnego w zakresie wyłącznie ich dotyczącym. W zawiadomieniu skierowanym do osoby wygrywającej przetarg podaje się sposób i termin załatwienia formalności związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do garażu.

§ 14

 1. Prawa i obowiązki stron określa umowa zawierana przez Zarząd Spółdzielni z wyłonionymi zgodnie z niniejszym Regulaminem najemcami lub dzierżawcami w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia postępowania.
 2. Wysokość opłaty miesięcznej za najem lub dzierżawę będzie podwyższana współczynnikiem GUS (wzrostu cen towarów i usług) raz w roku po jego ogłoszeniu począwszy od 01.01.2017 roku.
 3. Jeżeli osoba, ustalona jako najemca lub dzierżawca nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni roboczych od zakończenia przetargu, Zarząd Spółdzielni może odstąpić od podpisania umowy. W takim przypadku Zarząd podpisuje umowę z oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.

§ 15

Dopuszcza się uznanie przetargu za ważny gdy uczestniczy w nim jeden oferent.

Część III. Ustalenia końcowe

§ 16

Zarząd Spółdzielni wypowiada umowę zawartą na najem lub dzierżawę garażu bądź miejsca opisanego w § 1 w przypadkach:

 1. ) użytkowania przedmiotu zawartej umowy niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 2. ) niszczenia/dewastacji mienia będącego przedmiotem umowy;
 3. ) podnajmowania przedmiotu umowy osobom trzecim;
 4. ) zalegania z opłatami minimum za dwa okresy płatności.

§ 17

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 12 września 2016 roku, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia i ma zastosowanie do przetargów przeprowadzonych po tym terminie.

* – garaże przy ul. Króla Zygmunta, Jana Pawła II oraz kolejne nowo wybudowane

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej

Dorota PYŹ

Józef AUGUSTYNIAK

Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 35/2017 z dnia 27.07.2017 r.
Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 8/2021 z dnia 20.04.2021 r.
Zmiany wprowadzone Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 27/2022 z dnia 09.08.2022 r.