Załącznik nr 3

Załącznik Nr 3

Tomaszów Lubelski, ……………

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg na …………… (najem; dzierżawę) ……………….. (garaży; miejsc pod garaże blaszane; wydzielonych miejsc parkingowych; stanowisk postojowych w garażach wielostanowiskowych; miejsc postojowych pod zadaszeniem) na osiedlu …………….. szt. ……… .

Podania należy składać do sekretariatu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 21 w godz. 8:00 – 15:00 do dnia …………. włącznie.

Przetarg odbędzie się w dniu ……….. o godzinie …..….. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim ul. Kościuszki 21 (sala posiedzeń Rady Nadzorczej, pokój nr …). Cena wywoławcza wynosi …………… zł brutto. Wadium w kwocie …………. należy wpłacać w terminie do dnia ………….. na rachunek bankowy Spółdzielni Mieszkaniowej nr …………………………………….. .

W przetargu nie mogą brać udziału osoby posiadające zadłużenie wobec Spółdzielni oraz garaż w zasobach SM.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

UWAGA:

Osoby, które złożyły podania na ………… (najem; dzierżawę) przed ogłoszeniem przetargu, po wpłaceniu wadium biorą udział w przetargu.

Szczegółowe zasady dotyczące przetargu oraz zawierania w/w umów zawarte są w regulaminie najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsc postojowych pod zadaszeniem. W/w regulamin zamieszczony jest na stronie internetowej Spółdzielni (www.smtomaszow.pl) oraz dostępny do wglądu w biurze SM.