Uchwała Nr 4/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. z dnia 20.06.2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.

Na podstawie § 38, pkt 3 Statutu Spółdzielni i po zapoznaniu się z wynikami tajnego głosowania, Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. postanawia:

 § 1.

 Udzielić absolutorium Panu Ireneuszowi Myśliwcowi – Prezesowi Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub., za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,

 § 2.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało      - 120 Członków

Głosy przeciwne           -  26 Członków

 

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
MALEC Barbara KULCZYŃSKA Irena