Walne zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21.06.2024 r., początek godz. 1600 w sali Tomaszowskiego Domu Kultury przy ul. Lwowskiej 72 w Tomaszowie Lubelskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Przedstawienie porządku obrad.
 7. Sprawozdania:
  1. Rady Nadzorczej za rok 2023,
  2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023,
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM za rok 2023,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023,
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi SM za rok 2023,
  5. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2019, 2020 i 2023,
  6. zmiany Statutu,
  7. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
  8. zbycia nieruchomości, lokalu usługowo-handlowego w bud. przy ul. Rejtana 4 o powierzchni użytkowej 8,13 m2,
  9. zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej garażami przy ul. Traugutta w Tomaszowie Lubelskim,
  10. wyboru delegata i zastępcy delegata na Zjazd Związku Rewizyjnego SM RP,
  11. rozpatrzenia i przyjęcia zgłoszonych wniosków.
 10. Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2023 r., sprawozdanie finansowe za rok 2023, sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu SM za rok 2023 oraz projekty uchwał wraz z załącznikami są wyłożone do wglądu w sekretariacie Spółdzielni. Z wymienionymi dokumentami członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać od dnia 29.05.2024 r. i w następne dni robocze w godzinach 800 – 1400.