Walne zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r., początek godz. 1600 w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego przy ul. Żwirki i Wigury 3 w Tomaszowie Lub.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium.
 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Wnioskowej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Sprawozdania:
  1. Rady Nadzorczej za rok 2022,
  2. Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2022,
 8. Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2022,
  2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SM za rok 2022,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022,
  4. udzielenia absolutorium Zarządowi SM za rok 2022,
  5. przeznaczenia nadwyżki bilansowej za rok 2022,
  6. zmiany Statutu,
  7. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
  8. uchwalenia regulaminu pracy Rady Nadzorczej SM w Tomaszowie Lubelskim,
  9. kierunków rozwoju na lata 2024 – 2028,
  10. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
  11. zbycia udziału w nieruchomości gruntowej dz. 475/7,
  12. rozpatrzenia i przyjęcia zgłoszonych wniosków.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie i zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Protokół Walnego Zgromadzenia z dnia 14.07.2022 r., sprawozdania finansowe za rok 2022, sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu SM za rok 2022 oraz projekty uchwał wraz z załącznikami są wyłożone do wglądu, w biurze Spółdzielni – pok. nr 12. Z wymienionymi dokumentami członkowie Spółdzielni mogą się zapoznać od dnia 06.06.2023 r. i w następne dni robocze w godzinach 800 – 1400.