Statut Spółdzielni

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI

§ 1.

 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest ul. Kościuszki 21, 22-600 Tomaszów Lubelski.
 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu oraz:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej dalej usm;
 3. innych ustaw.

§ 3.

Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „Spółdzielnią”, jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodziel­nych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, zarządzanie nimi oraz w miarę możliwości innych potrzeb wynikających z zamieszkiwania w zasobach Spółdzielni.

§ 4.

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
  2. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  3. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  4. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
  5. działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna;
  6. działalność obiektów kulturalnych;
  7. pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
  8. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.
 2. Powyższy przedmiot działalności Spółdzielnia realizuje poprzez:
  1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych;
  2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych;
  3. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  4. budowanie lub nabywanie budynków w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  5. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni;
  6. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni;
  7. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków;
  8. prowadzenie działalność społecznej, oświatowej i kulturalnej;
  9. wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych;
  10. nabywanie terenów potrzebnych Spółdzielni na własność lub w użytkowanie wieczyste;
  11. zagospodarowywanie terenów na potrzeby członków Spółdzielni.

§ 5.

Dla realizacji zadań określonych w § 4 Spółdzielnia:

 1. zarządza nieruchomościami;
 2. może prowadzić działalność inwestycyjną;
 3. może prowadzić działalność społeczną, oświatową i kulturalną.

§ 6.

Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością nie stanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 7.

 1. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w § 3.
 2. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w ust. 1.
 3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia części udziałów (akcji) tych organizacji.

§ 8.

 1. Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.
 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży o których mowa w ust. 1 osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
 3. Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w ust. l i 2 jest Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem § 89 statutu.
2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
2.1 Członkostwo w Spółdzielni

§ 9.

 1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych:
  1. której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego;
  2. której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
  3. której przysługuje roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  4. której przysługuje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”; lub
  5. będąca założycielem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 usm.
 2. Członkami Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu.
 3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, ekspektatywa własności lub będąca założycielem Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 9 usm. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.
 4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

§ 10.

 1. Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą:
  1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  2. nabycia ekspektatywy własności;
  3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej;
  5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 usm, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeli przed upływem tego terminu jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 usm, złożyła pisemne zapewnienie
   o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, z zastrzeżeniem pkt 6;
  6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnię, o których mowa w art. 15 ust. 4 usm, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 usm, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba;
  7. wpisania Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osób będących założycielami Spółdzielni.
 2. Przepisy § 9 ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio do osób, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub garażu wolnostojącego, o których mowa w art. 1719 usm, lub do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, o którym mowa w art. 271 usm.
 3. Członkiem Spółdzielni może być najemca, o którym mowa w art. 48 ust. 1 usm. Przepisy dotyczące członkostwa właścicieli lokali stosuje się odpowiednio.
 4. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, nie dłuższego niż 12 miesięcy, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim, lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa w Spółdzielni.

§ 11.

 1. Zarząd prowadzi w formie pisemnej / formie elektronicznej rejestr członków, zawierający:
  1. imiona i nazwiska;
  2. miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji;
  3. nr PESEL, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi ich nazwę i siedzibę oraz nr KRS / NIP;
  4. adres i rodzaj lokalu w zasobach Spółdzielni, do którego przysługuje lub będzie przysługiwało członkowi prawo;
  5. imiona i nazwiska oraz daty urodzenia osób zamieszkujących w lokalu, o których mowa w pkt 4;
  6. numer telefonu oraz ewentualnie adres email;
  7. osobę faktycznie administrującą lokalem, jeżeli jest inna niż określona w pkt 1;
  8. wysokość wniesionych wkładów mieszkaniowych lub budowlanych;
  9. datę powstania członkostwa lub przyjęcia w poczet członków;
  10. datę ustania członkostwa;
  11. zmiany danych w zakresie objętym rejestrem członków.
 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr.
2.2 Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni

§ 12.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni właściciela lokalu jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko, datę urodzenia/PESEL oraz miejsce zamieszkania, w odniesieniu do osób prawnych – ich na­zwę, siedzibę, NIP, a także adres i rodzaj lokalu do którego przysługuje jej prawo. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
 2. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.
 3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
 4. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 9 ust.1.
 5. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały.
 6. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.
2.3 Wpisowe i udział

§ 13.

 1. Członek Spółdzielni nie wnosi od 09.09.2017 r. wpisowego i udziałów.
 2. Jeżeli udział był wniesiony przez członka Spółdzielni przed 09.09.2017 roku, to w przypadku ustania członkostwa były członek Spółdzielni może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały, jednakże z zastrzeżeniem ust.4.
 3. Z zastrzeżeniem ust.4 w przypadku śmierci członka, spadkobiercy mogą żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały pod warunkiem okazania odpisów dokumentów, stanowiących podstawę stwierdzenia nabycia spadku.
 4. Zwrot, o którym mowa w ust.2 i 3 nie może nastąpić przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok, w którym członek lub jego spadkobiercy wystąpili z żądaniem
  oraz w wypadku, gdy udziały zostały przeznaczone na pokrycie strat Spółdzielni.
 5. Spółdzielnia zwraca udział na wniosek osoby uprawnionej, z zastrzeżeniem ust.4,
  w terminie miesiąca po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym członek lub jego spadkobiercy wystąpili z żądaniem.
 6. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
2.4 Prawa członków

§ 14.

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1. prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika;
  2. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni;
  3. prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością;
  4. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o czasie miej­scu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
  5. prawo do otrzymania w sposób wskazany w ustawie i statucie informacji o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi do­kumentami;
  6. prawo żądania w trybie określonym w ustawie oraz w statucie zwołania Walnego Zgromadzenia;
  7. prawo żądania w trybie określonym w ustawie i statucie zamieszczenia w porządku ob­rad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw;
  8. prawo zgłaszania projektów uchwał w trybie określonym w ustawie i statucie;
  9. prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w ustawie i statucie;
  10. prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu;
  11. prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni;
  12. prawo żądania odpisu obowiązującego statutu oraz odpisu wydanych na jego podstawie regulaminów;
  13. prawo zapoznania się z fakturami i umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, a także otrzymania kopii tych dokumentów, jednak z zastrzeżeniem ust. 4;
  14. prawo zapoznania się, a także otrzymania kopii rocznych sprawozdań, rocznego sprawozdania finansowego, protokołów lustracji, wniosków polustracyjnych oraz informacji o ich realizacji;
  15. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni;
  16. prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi ze wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni;
  17. prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni;
  18. prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni;
  19. prawo żądania zawarcia umowy:
   1. przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
   2. przeniesienia własności lokalu do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
   3. przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego;
  20. prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
  21. prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi prawo do lokalu;
  22. korzystanie z innych praw określonych w statucie.
 2. Zasady i tryb udostępniania dokumentów, o których mowa w pkt 11, 12, 13 i 14 oraz wysokość opłaty za sporządzenie ich kopii określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 3. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie członek otrzymuje bezpłatnie.
 4. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wy­korzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdzielnie z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisem­nej odmowy.
2.5 Obowiązki członków

§ 15.

 1. Członek obowiązany jest:
  1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni;
  2. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany;
  3. uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
  4. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów;
  5. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej;
  6. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię;
  7. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu;
  8. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o usta­nowienie prawa do lokalu (przydziale);
  9. przestrzegać regulaminu porządku domowego;
  10. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie;
  11. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody;
  12. niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń;
  13. udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
  14. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowe­go;
  15. wykonywać inne obowiązki określone w statucie i regulaminach Spółdzielni.
 2. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej – także przy jej udziale.
2.6 Ustanie członkostwa

§ 16.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka będącego właścicielem lub założycielem;
 2. śmierci osoby fizycznej;
 3. ustania osoby prawnej;
 4. zaistnienia okoliczności o których mowa w § 19;
 5. likwidacji Spółdzielni.
2.6.1.  Wystąpienie za wypowiedzeniem

§ 17.

 1. Członek Spółdzielni będący założycielem lub właścicielem może w każdym czasie wystąpić z niej za wypowiedzeniem.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka Spółdzielni termin wypowiedzenia może być skrócony przez Zarząd do jednego dnia.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 4. Członek może cofnąć wypowiedzenie przed jego rozpatrzeniem przez Zarząd Spółdzielni.
2.6.2. Skreślenie

§ 18.

 1. Członka zmarłego skreśla Zarząd Spółdzielni z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć.
 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla Zarząd z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania.
 3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Zarząd stwierdza wymienione okoliczności na posiedzeniu i dokonuje wpisu w rejestrze członków.
2.6.3. Ustanie członkostwa z mocy prawa

§ 19.

 1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:
  1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  2. zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w tym prawie;
  3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie;
  4. zbycia ekspektatywy własności lub udziału w tym prawie;
  5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa art. 18 usm;
  7. zrzeczenia się spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
 2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadku podjęcia przez właścicieli na podstawie art. 24¹ usm uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą podjęcia uchwały, chyba że uchwała zaczyna obowiązywać w innym terminie.
 3. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadku wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości. Członkostwo ustaje z chwilą wyodrębnienia ostatniego lokalu.
 4. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu, będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu.
 5. Członkostwo osób będących założycielami Spółdzielni ustaje, jeżeli w ciągu trzech lat od chwili wpisania Spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego Spółdzielnia nie ustanowi na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa odrębnej własności lokalu albo nie dojdzie do zawarcia umowy o budowę lokalu.
 6. Członek Spółdzielni, któremu w dniu 09.09.2017 r. nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.
 7. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1 – 6 Zarząd Spółdzielni na podstawie oryginałów dokumentów potwierdzających ustanie członkostwa na posiedzeniu Zarządu dokonuje wpisu w protokole Zarządu. Wpis ten jest podstawą zmian w rejestrze członków.
3. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

§ 20.

 1. Od uchwał podjętych w sprawach między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 2. Postępowaniem wewnątrzspółdzielczym objęte są sprawy:
  1. opłat eksploatacyjnych;
  2. przyjęcia w poczet członków lub odmowy przyjęcia w poczet członków.

§ 21.

 1. Sprawy ujęte w § 20 ust. 2 pkt 2 należą do kompetencji Zarządu. Decyzje w tych sprawach podejmuje Zarząd w formie uchwał w terminie 4 tygodni od dnia wpływu wystąpienia członka w tej sprawie.
 2. Od uchwał Zarządu podjętych w pierwszej instancji członek może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały. Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i pouczenie członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, uchwała Zarządu staje się ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.
 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

§ 22.

 1. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w pierwszej instancji członkowi przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem zebrania.
 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie 14 dni od jej podjęcia.

§ 23.

 1. W przypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
 2. Postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
4. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 24.

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie;
  2. Rada Nadzorcza;
  3. Zarząd.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. l pkt 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
 3. Do wybieranych organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się głosy oddane „za”, „przeciw” uchwale oraz „wstrzymujące się”.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

§ 25.

 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 50%, Członkowie Prezydium Rady Nadzorczej 40%, Członkowie Rady Nadzorczej 30%, Członkowie Komisji stałych i czasowych 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. l wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, przy czym warunkiem wypłacenia tego wynagrodzenia jest udział członka Rady Nadzorczej w każdym posiedzeniu w danym miesiącu, chyba że nieobecność członka jest usprawiedliwiona.
 3. Za udział w posiedzeniach prezydium i komisji stałych i czasowych przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w ust.1 i 2, o ile w danym miesiącu nie odbyło się plenarne posiedzenie Rady Nadzorczej. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w takim przypadku wynagrodzenie nie przysługuje.
4.1. Walne Zgromadzenie

§ 26.

Walne Zgromadzenie działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. Statutu Spółdzielni.

§ 27.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 28.

 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo brać udział wszyscy członkowie Spółdzielni spełniający wymogi statutu oraz osoby zaproszone przez Zarząd Spółdzielni.
 2. Każdemu członkowi obecnemu na Walnym Zgromadzeniu przysługuje tylko 1 głos.
 3. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Każdy członek ma jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.
 4. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście tj. przez swoje organy albo przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik osoby prawnej może być wybierany do Rady Nadzorczej.
 5. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.
 6. Do pełnomocnika i pełnomocnictwa stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Członek Spółdzielni może uczestniczyć osobiście w Walnym Zgromadzeniu i zastępować nie więcej niż jednego członka.
 8. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.
 9. Pełnomocnik jest zobowiązany do przekazania obsłudze Walnego Zgromadzenia przy podpisaniu listy obecności oryginału pełnomocnictwa.
 10. Treść pełnomocnictw jest sprawdzana przez obsługę prawną Walnego Zgromadzenia, która decyduje o dopuszczeniu pełnomocnika do udziału.
 11. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.
 12. Chwila odczytania listy pełnomocnictw jest wskazana w porządku obrad.
 13. Odczytanie listy pełnomocnictw polega na odczytaniu imion i nazwiska mocodawcy, jego adresu w zasobach Spółdzielni oraz imion i nazwiska pełnomocnika.
 14. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich przedstawicieli ustawowych. Przedstawiciel ustawowy nie może być wybierany do Rady Nadzorczej oraz brać udziału w głosowaniach.
 15. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.
 16. Ekspertem może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora.
 17. Pomoc prawną może świadczyć adwokat lub radca prawny.
 18. Osoby wymienione w ust. 17 i 18 zobowiązane są przed wejściem na salę do okazania legitymacji obsłudze Walnego Zgromadzenia.

§ 29.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach;
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu;
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich;
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć;
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni;
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji;
 11. uchwalanie zmian statutu;
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku rewizyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie;
 13. wybór delegatów na zjazd związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej;
 15. uchwalanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej.

§ 30.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym cza­sie.
 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej;
  2. 1/10 członków.
 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie na­stąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.
 6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy Spółdzielni zwołuje je związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walne­go Zgromadzenia.

§ 31.

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamiani są na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia:
  1. członkowie Spółdzielni;
  2. związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona;
  3. Krajowa Rada Spółdzielcza.
 2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej zawiadomienie powinno zawierać zasady i termin ich zgłaszania.
 4. Członkowie Spółdzielni zawiadamiani są o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni, na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni oraz zamieszczenia ogłoszenia w jednym z lokalnych pism (prasie).

§ 32.

 1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. l, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.
 5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni.

§ 33.

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 31 statutu.
 2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
 3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Członkami uczestniczącymi w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy członkowie obecni na tym zgromadzeniu, którzy wzięli udział w głosowaniu, niezależnie od tego czy głosowali „za”, „przeciw”, czy „wstrzymali się” od głosu.
 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
  1. co najmniej 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni;
  2. co najmniej 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej;
  3. co najmniej 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni;
  4. co najmniej 3/4 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie zbycia nieruchomości;
  5. co najmniej 3/4  głosów – dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.
 5. W sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posie­dzeniu Walnego Zgromadzenia, na którym uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

  § 34.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej.
 2. Otwierający Zgromadzenie sprawdza i oznajmia, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie ze statutem i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
 3. Otwierający informuje członków biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, iż obrady objęte są stosowaniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz jeżeli są nagrywane za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz i dźwięk informuje o tym zebranych.
 4. Otwierający zarządza wybór prezydium Walnego Zgromadzenia spośród obecnych i uprawnionych do głosowania członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 5. Liczenia głosów do czasu wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej dokonuje obsługa Walnego Zgromadzenia – pracownicy Spółdzielni.

§ 35.

 1. W skład prezydium Walnego Zgromadzenia wchodzą: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 2. Członkowie Zarządu oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni nie mogą wchodzić w skład Prezydium.
 3. Przewodniczący lub jego Zastępca prowadzi obrady Walnego Zgromadzenia zgodnie z przyjętym porządkiem i czuwa nad jego zgodnością ze statutem.

§ 36.

Członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu wybierają ze swego grona:

 1. Komisję Mandatowo – Skrutacyjną w składzie nie mniej niż 3 osoby, której zadaniem jest:
  1. obliczanie wyników głosowań i podanie ilości osób biorących udział w głosowaniu ilość głosów „za” uchwałą, „przeciw” uchwale i „wstrzymujących się” Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia;
  2. oraz inne zawarte w § 43 statutu,
 2. inne Komisje w miarę potrzeby.

§ 37.

 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia wcześniej ustalony i podany zgodnie ze statutem do wiadomości członków porządek obrad i zarządza głosowanie
  w sprawie jego przyjęcia.
 2. Walne Zgromadzenie może skreślić z porządku obrad proponowane wcześniej sprawy, odroczyć ich rozpatrzenie do następnego Walnego Zgromadzenia oraz zmienić kolejność poszczególnych punktów obrad.
 3. Walne Zgromadzenie nie może uzupełnić porządku obrad o nowe punkty.

§ 38.

Każda Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza. Uchwały Komisji zapadają większością głosów. Członek Komisji ma prawo zgłosić do protokołu odrębne zdanie z pisemnym uzasadnieniem swego stanowiska.

§ 39.

 1. Z czynności Komisji sporządza się protokoły podpisane przez Przewodniczącego
  i Sekretarza, które to protokoły przekazuje Przewodniczący Komisji Sekretarzowi Walnego Zgromadzenia.
 2. Protokoły Komisji Skrutacyjnej powinny zawierać:
  1. stwierdzenie czy Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał;
  2. liczbę osób biorących udział w głosowaniach;
  3. liczbę oddanych ważnych i nieważnych głosów;
  4. liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.
 3. Przewodniczący Komisji lub ich Zastępcy składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności Komisji i przedstawiają wnioski lub projekty uchwał.

§ 40.

 1. Po przedstawieniu sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się.
 2. Przewodniczący może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska.
 3. Za zgodą większości dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
 4. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz osobom zaproszonym przysługuje prawo zabierania głosu poza kolejnością.
 5. Walne Zgromadzenie może ograniczyć czas wystąpień.
 6. Każdy z uczestniczących w zebraniu może zabierać głos w tej samej sprawie najwyżej 2 razy. Czas trwania wystąpienia ogranicza się do 5 minut.
 7. Przewodniczący ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla przemówień. Nie stosującym się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos, chyba że zebrani postanowią inaczej.
 8. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
 9. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące:
  1. głosowania bez dyskusji;
  2. przerwania dyskusji;
  3. zamknięcia listy dyskutantów;
  4. ograniczenia czasu przemówień;
  5. przekazania spraw odpowiedniej komisji;
  6. zarządzenia przerwy w obradach.
 10. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
 11. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 12. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzje podejmuje Prezydium Walnego Zgromadzenia.

§ 41.

 1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
 2. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
 3. Każda uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.
 4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.
4.1.1. Wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej

§ 42.

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni każdorazowo w maksymalnej liczbie 13 osób spośród członków Spółdzielni proporcjonalnie na danym osiedlu. Podziału mandatów na poszczególne osiedla dokonuje Rada Nadzorcza na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadzane są wybory.
 2. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, które biorą udział w Walnym Zgromadzeniu jako pełnomocnicy osób prawnych  –  członków Spółdzielni.
 3. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej ustaje członkostwo w Radzie Nadzorczej Spółdzielni.
 4. Nie można być dłużej w Radzie Nadzorczej niż 2 kolejne kadencje Rady.
 5. Ustępujący po dwóch kolejnych kadencjach członkowie Rady Nadzorczej mogą ponownie kandydować po 3 – letniej przerwie.
 6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej odbywają się zgodnie z § 43.
 7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej obecni na Walnym Zgromadzeniu przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących:
  1. liczby kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej;
  2. zatrudnienia w Spółdzielni;
  3. prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;
  4. pozostawania z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
  5. pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie;
  6. zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych (m.in. czynszu) w okresie od dnia  1 stycznia roku wyborczego;
  7. przestrzegania postanowień statutu określających obowiązki członka;
  8. oświadczenia, że kandydat nie był skazany za przestępstwo karno – skarbowe oraz nie pozostaje w sporze ze współmieszkańcami.
 8. Członkowie mogą zadawać pytania  poszczególnym kandydatom.
 9. W przypadku nieobecności kandydata na Walnym Zgromadzeniu Komisja Mandatowo -Skrutacyjna dokonuje jego prezentacji poprzez odczytanie oświadczenia, o którym mowa w § 43 ust. 4.
 10. Sporządzoną wcześniej listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zarząd przekazuje Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, która ją odczytuje i skreśla tych kandydatów, którzy zrezygnowali z kandydowania do Rady Nadzorczej.
 11. Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.
 12. Wybór członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej oraz wskazanie osiedla które reprezentują. Głosowanie odbywa się przez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
 13. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
 14. Głos jest nieważny jeżeli:
  1. zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez Komisję Mandatowo – Skrutacyjną;
  2. karta wyborcza jest przekreślona;
  3. zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
 15. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
 16. W przypadku uzyskania przez kandydatów z danego osiedla równej liczby głosów przeprowadza się ponowne wybory do Rady spośród kandydatów, którzy uzyskali jednakową ilość głosów według w/w zasad.
 17. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci z danego osiedla, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów.
 18. W przypadku nie wybrania członków Rady Nadzorczej z któregokolwiek osiedla (np. brak kandydatów) do Rady Nadzorczej wybrani zostają zgłoszeni kandydaci z innych osiedli, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 19. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie.
4.1.2 Zasady zgłaszania kandydatów w wyborach do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim

§ 43.

 1. Zgłoszenie kandydata odbywa się na piśmie na kartach zgłoszeń, z podaniem:
  1. imienia i nazwiska kandydata, adresu zamieszkania i numeru telefonu;
  2. imion i nazwisk członków zgłaszających kandydata z podaniem adresu lokalu, z którym związane jest ich członkostwo oraz z ich podpisem.
 2. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.
 3. Karta zgłoszenia kandydata powinna być dostarczona do sekretariatu Spółdzielni najpóźniej na 15 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia.
 4. Do karty zgłoszenia winno być dołączone oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie zawierające m.in. niżej opisane informacje:
  1. adres lokalu, z którym związane jest jego członkostwo;
  2. liczbę kadencji pełnionych w Radzie Nadzorczej;
  3. zatrudnienie w Spółdzielni;
  4. prowadzenie działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni;
  5. pozostawanie z członkami zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej;
  6. pozostawanie w sporze sądowym ze Spółdzielnią wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym odbywa się Walne Zgromadzenie;
  7. zalegania z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych (m.in. czynszu) w okresie od dnia 1 stycznia roku wyborczego;
  8. przestrzegania postanowień statutu określających obowiązki członka;
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo karno – skarbowe oraz nie pozostaje w sporze ze współmieszkańcami.
 5. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Zarząd w oparciu o dostarczone w terminie kompletne listy zgłoszeń wraz z podpisanym przez kandydata oświadczeniem.
 6. W przypadku nie złożenia oświadczenia bądź złożenia oświadczenia nie wypełnionego w całości, zgłoszenie uważa się za nieskuteczne, a kandydata nie umieszcza się na liście zgłoszonych kandydatów.
 7. Weryfikacji zgłoszeń dokonuje komisja powołana przez Radę Nadzorczą, która może wezwać kandydata do złożenia dodatkowych wyjaśnień oraz uzupełnienia braków formalnych.
 8. Karta zgłoszenia i oświadczenie są dostępne w biurze Spółdzielni.
 9. W przypadku zmniejszenia składu osobowego Rady Nadzorczej poniżej minimalnego progu 11 osób zachodzi konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji Walne Zgromadzenie przeprowadza wybory uzupełniające.
 10. Walne Zgromadzenie może odwołać ze składu Rady Nadzorczej członka, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Spółdzielni.
 11. Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić  w głosowaniu tajnym większością co najmniej 2/3 głosów członków biorących udział  w Walnym Zgromadzeniu, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 31, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej. Wniosek w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej powinien być poparty przez co najmniej 10 członków Spółdzielni.

§ 44.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka Zarządu odrębnie w sposób jawny.

§ 45.

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia, nie dłuższy niż 14 dni.
 2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia poprzez wywieszenie zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków mieszkalnych Spółdzielni, na co najmniej 7 dni przed dniem przerwanego Walnego Zgromadzenia.

§ 46.

 1. Zakończenie Walnego Zgromadzenia członków następuje po wyczerpaniu porządku obrad.
 2. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 5 dni od dnia odbycia Zgromadzenia.
 3. Protokół Walnego Zgromadzenia powinien zawierać datę, liczbę obecnych członków Spółdzielni, porządek obrad, skład prezydium, krótki opis przebiegu dyskusji, wyniki wyborów, treść podjętych uchwał.
 4. Przy wszystkich uchwałach i wyborach należy podać w protokole liczbę głosujących „za” i „przeciw” oraz liczbę „wstrzymujących się” od głosowania.
 5. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.
 6. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat.

§ 47.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.
 3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.
 4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieustanowienia pełnomocni­ka sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sze­ściu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wska­zany w statucie.
 7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

§ 48.

Sprawy związane z obradowaniem Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane rozstrzyga Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję po­dejmuje prezydium Walnego Zgromadzenia.

4.2. Rada Nadzorcza

§ 49.

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana oso­ba niebędąca członkiem Spółdzielni, upełnomocniona przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza składa się z 11 do 13 członków.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 6. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawią­zania stosunku pracy przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej tej samej Spółdzielni.

§ 50.

Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

 1. odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu;
 2. zrzeczenia się mandatu;
 3. śmierci;
 4. ustania członkostwa w Spółdzielni.

§ 51.

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów rzeczowo – finansowych, gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej;
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   1. badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań rzeczowo – finansowych, gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia służebnościami nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej;
  4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością;
  5. podejmowanie uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu lub pożyczki;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich;
  7. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni;
  8. wybór i odwoływanie Członków Zarządu;
  9. rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu;
  10. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych;
  11. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych;
  12. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni;
  13. ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia;
  14. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni;
  15. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustala­nia wartości początkowej lokali;
  16. uchwalanie regulaminów: rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali; tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego;
  17. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody;
  18. uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych;
  19. uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe;
  20. uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom;
  21. uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych;
  22. uchwalanie regulaminu porządku domowego;
  23. uchwalanie regulaminów pracy i wynagradzania członków Zarządu;
  24. uchwalanie innych regulaminów niezbędnych do funkcjonowania Spółdzielni, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Spółdzielni;
  25. wybór delegatów na zjazd Krajowej Rady Spółdzielczej.
 2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

§ 52.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca, sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.
 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mo­gą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej służb etatowych.

§ 53.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane również na wniosek 5 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 5 dni przed posiedzeniem Rady.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy aktualnego składu Rady określonego Statutem Spółdzielni.
 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

§ 54.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4.3. Zarząd

§ 55.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 56.

 1. Zarząd składa się z dwóch albo trzech członków, w tym prezesa oraz jego zastępcy.
 2. Liczbę Członków Zarządu ustala każdorazowo Rada Nadzorcza w formie uchwały
 3. Kandydat na Członka Zarządu powinien mieć wykształcenie wyższe oraz trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
 4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu większością 2/3 głosów, jeżeli:
  1. dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych;
  2. dopuści się przestępstwa, które uniemożliwia dalsze pełnienie tej funkcji, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostanie stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
  3. nie uzyskał absolutorium.
 5. Rada Nadzorcza odwołuje Członka Zarządu zwykłą większością głosów, jeżeli Członek Zarządu złożył rezygnację z pełnionej funkcji albo zmarł.
 6. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 57.

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania.
 2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.
 3. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 58.

 1. Do zakresu działania Zarządu należą decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub statucie innym organom Spółdzielni, a w szczególności:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni;
  2. zawieranie umów o budowę lokali;
  3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu;
  4. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu;
  5. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu;
  6. zawieranie umów najmu lokali, najmu lub dzierżawy garaży, miejsc pod garaże blaszane, wydzielone miejsca parkingowe, stanowiska postojowe w garażach wielostanowiskowych i miejsca pod zadaszeniem, dzierżawy gruntów oraz miejsc pod reklamy;
  7. sporządzanie projektów planów rzeczowo-finansowych, gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej;
  8. ustalanie opłat za korzystanie z lokali i kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości, w tym dla osób, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu oraz opłat niezależnych od Spółdzielni;
  9. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  10. zabezpieczanie majątku Spółdzielni;
  11. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu;
  12. udzielanie pełnomocnictw;
  13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
  14. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań;
  15. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami;
  16. przedkładanie Radzie Nadzorczej projektu materiałów (uchwał itp.), które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, łącznie z propozycją porządku obrad i terminu Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzor­czej.

§ 59.

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez prezesa zarządu, a podczas jego nieobecności – przez zastępcę prezesa, w miarę potrzeb – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 2. Warunki podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin pracy Zarzą­du uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 60.

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie, co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. l składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.

§ 61.

Zarząd może za zgodą Rady Nadzorczej udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

4.4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu

§ 62.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu. W tym wypadku członko­stwo w Radzie ulega zawieszeniu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których:
  1. inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np.: zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie loka­li użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczący­mi usługi;
  2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 6. W przypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 – Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego or­ganu.
 7. Zarząd w terminie 3 miesięcy zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 63.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeń­skim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
i w drugim stopniu linii bocznej.

5. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 64.

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 1. ustanawiać na rzecz osób ubiegających się spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w bu­dynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni;
 2. ustanawiać na rzecz osób ubiegających się prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasno­ści w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni;
 3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach sta­nowiących własność lub współwłasność Spółdzielni;
 4. ustanawiać spółdzielcze prawa do lokali na rzecz osób, które je utraciły na skutek zaległości w opłatach.
5.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 65.

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegającą się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 6. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 149 statutu.
 7. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.
 8. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 9. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz osoby prawnej.
 10. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposo­bu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 11. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego loka­lu.

§ 66.

 1. Osobie, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami.
 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

§ 67.

 1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budo­wę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
  1. zobowiązanie osoby do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie;
  2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
  3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
  4. inne postanowienia określone w statucie.
 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 68.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez osobę ubiegającą się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po jej stronie, nie dotrzymała warunków umowy określonych w § 67 ust. l pkt l, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 69.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w art. 11 usm, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.
 2. Umowy, o których mowa w ust. 1, zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 3. W przypadku śmierci osoby, o której mowa w art. 10 usm, w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 1, które miały wspólnie z osobą, o której mowa w art. 10 usm, zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm.
 5. Osoba, o której mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, o której mowa w art. 10 usm.
 6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w ust. 3, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 21 i 22 usm.

§ 70.

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i statu­cie.

§ 71.

 1. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm, za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jeżeli podstawą żądania orzeczenia o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zaleganie z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm, nie można orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy przed sądem pierwszej instancji, a jeżeli wniesiono apelację – przed sądem drugiej instancji członek Spółdzielni uiści wszystkie zaległe opłaty.
 2. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
 3. Z chwilą gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 1 i 2, stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.
 4. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15 i art. 161 usm, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 5. Spółdzielnia nie przenosi odrębnej własności lokalu, jeżeli:
  1. osoba, której przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło, zgłosi roszczenie o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w przypadku, o którym mowa w art. 161 usm;
  2. osoba, o której mowa w art. 15 ust. 2 usm, zgłosi roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.

§ 72.

Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, małżonkowie, których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione, odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm.

§ 73.

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.
 2. Przepis ust. l nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 74.

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni
nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

§ 75.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku nabycia prawa do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową, osoby, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych w tym budynku albo roszczenia o ustanowienie takiego prawa, stają się członkami tej spółdzielni, a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub roszczenie o ustanowienie takiego prawa przysługuje w stosunku do spółdzielni, która nabyła prawo do gruntu wraz z prawem własności budynku lub udziałem we współwłasności budynku. Jednocześnie ustają stosunki członkostwa w spółdzielni, której prawo do gruntu wraz z prawem własności znajdującego się na nim budynku albo udziałem we współwłasności tego budynku zostało zbyte.
5.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

§ 76.

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.
 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo ale bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.
 5. Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się członkiem Spółdzielni z zastrzeżeniem art. 3 usm. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

§ 77.

Spółdzielnia prowadzi rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

§ 78.

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, mają oni obowiązek, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postę­powaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. l stosuje się odpowiednio.

§ 79.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 149, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu sądowego żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podsta­wie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Z żądaniem tym występuje Zarząd na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 80.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 81.

 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

§ 82.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.
 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępo­wania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własno­ściowe prawo do lokalu.

§ 83.

Do spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, garażu, miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

5.3. Odrębna własność lokalu

§ 84.

Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

 1. zobowiązanie osoby ubiegającej się o ustanowienie odrębnej własności lokalu do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jej lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie;
 2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu;
 3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;
 4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych;
 5. inne postanowienia określone w statucie.

§ 85.

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1 usm, powstaje „ekspektatywa własności”. Ekspektatywa własności jest zbywalna wraz z wkładem budowlanym albo jego wnie­sioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy własności obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy własności powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 86.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez Spółdzielnię lub osobę, o której mowa w art. 18 ust.1 usm.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy osoba, o której mowa w art. 18 ust.1 usm lub jej następca prawny, z przyczyn leżących po ich stronie, nie dotrzymali tych warunków umowy określonych w art. 18 ust.1 pkt l i 5 usm, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 87.

Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

§ 88.

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz osoby, o której mowa w art. 18 ust.1 usm, albo nabywcy ekspektatywy własności odrębną własność lokalu w terminie 2 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – w terminie 2 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez osobę, o której mowa w art. 18 ust.1 usm, które wspólnie z nią ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.
 3. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 149 statutu.

§ 89.

Do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali, przeniesienia własności lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych nie wymaga się uchwały Walnego Zgromadzenia przyzwalającej na zbycie nieruchomości.

§ 90.

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkimi osobami, które ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również wię­cej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 91.

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta, z zastrzeżeniem art. 3 usm.

§ 92.

Właściciel lokalu niebędący członkiem Spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Przepisy § 47 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 93.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w § 149, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku położonym w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podsta­wie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 94.

Przepisy § 84 – 93 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

5.4. Najem lokalu

§ 95.

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne:
  1. wybudowane specjalnie z przeznaczeniem na wynajem;
  2. inne mieszkania uprzednio wynajmowane;
  3. wolne w sensie prawnym.
 2. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, o których mowa w ust. l członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni.
 3. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom Spółdzielni.
 4. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, którzy złożyli podanie o wynajęcie lokalu mieszkalnego o którym mowa w ust. 1 Spółdzielnia może przedłożyć oferty innym osobom niebędącym członkami, którzy złożyli podanie o wynajęcie lokalu mieszkalnego.
 5. Oferty przedkładane są w kolejności złożonych wniosków o wynajem lokalu.
 6. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzor­czą.

§ 96.

Do najmu lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność spółdzielni mieszkaniowej mają zastosowanie przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

§ 97.

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym wolne w sensie prawnym.
 2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.
 3. Warunki wynajmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.
 4. Zmiana tytułu prawnego do lokalu użytkowego zajmowanego na warunkach najmu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgoda taka nie jest wymagana dla realizacji uprawnień najemców, a także najemców pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, którzy ponieśli w pełnym zakresie koszty budowy lokalu, wynikających z art. 39 usm.
6. ZASADY ZASPOKAJANIA POTRZEB LOKALOWYCH CZŁONKÓW
6.1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków

§ 98.

 1. Kolejność zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków ustala się na podstawie dotychczas zawartych umów określających kolejność przydziału, w kolejności numerów tych umów, a następnie według zgłoszonych wniosków o zawarcie umowy o budowę lokalu i gotowość pokrywania kosztów budowy lokalu.
 2. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. l członek ma prawo do uzyskania w budynkach nowobudowanych:
  1. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego;
  2. prawa odrębnej własności lokalu.
 3. W kolejności ustalonej zgodnie z treścią ust. l członek ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu w każdej nowej inwestycji realizowanej przez Spółdzielnię, o ile w wyznaczonym przez Zarząd terminie przystąpi do zawarcia umowy o budowę lokalu. W kolejności ustalonej zgodnie z ust. 1 osoba ubiegająca się o ustanowienie prawa do lokalu ma prawo do podpisania umowy o budowę lokalu.
 4. O możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 członek powiadamiany jest pisemnie.
 5. Po wyczerpaniu ofert o możliwości zawarcia umów, o których mowa w ust. 2 i 3 przez członków, Spółdzielnia przedkłada te oferty innym osobom. Członkostwo tych osób powstaje z chwilą nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo z chwilą nabycia ekspektatywy własności.

§ 99.

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka albo osoby ubiegającej się o prawo odrębnej własności lokalu na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.
 2. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 3. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, licząc od dnia jego zamknięcia, przeprowadza się drugi przetarg, w którym Rada Nadzorcza może obniżyć cenę wywoławczą lokalu ustaloną przy ogłoszeniu pierwszego przetargu. Cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość lokalu, jednak nie niższej niż 70% tej wartości.
 4. Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, licząc od dnia jego zamknięcia, Rada Nadzorcza może wyrazić zgodę na zbycie lokalu w drodze rokowań. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.
 5. Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 149 statutu.

§ 100.

W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte przez Spółdzielnię na mocy art. 1712 usm, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy.

6.2. Zamiana lokali

§ 101.

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychcza­sowego.

§ 102.

 1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:
  1. zamiana cywilna;
  2. zamiana spółdzielcza.
 2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 103.

 1. Zamiana spółdzielcza dokonywana w ramach Spółdzielni między jej członkami lub między członkiem Spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

§ 104.

 1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu spółdzielni.
 2. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność inne­go podmiotu (gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.
7. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU
7.1. Wkłady wymagane dla ustanowienia tytułu prawnego do lokalu nowo budowanego

§ 105.

Osoby, które oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budow­lanych.

§ 106.

 1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 105 dokonuje się w dwóch etapach:
  1. Wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wstępnie ustalony koszt budowy lokalu jest podstawą do ustalenia terminów i wysokości zaliczek na wkład, do którego wnoszenia jest zobowiązany członek. W przypadku zmiany cen w trakcie realiza­cji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy.
  2. Ostatecznie, po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Podstawą rozliczenia są koszty faktycznie poniesione przez Spółdzielnię.
 2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego
  przez Radę Nadzorczą zawierającego:

  1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia;
  2. określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji;
  3. określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wiel­kości kosztów bezpośrednich);
  4. określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo – usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym;
  5. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi);
  6. dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno użytkowych (atrakcyjność).
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien być udostępniony na żądanie członka, z którym zawierana jest umowa o budowę lokalu.

§ 107.

 1. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenia wartości początkowej lokali nowo oddawanych do użytku zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 2. Jeśli wstępnie pobrany wkład okaże się wyższy od wkładu ustalonego w rozliczeniu ostatecznym nadpłata powinna być zwrócona członkowi, a jeśli okaże się niższy – członek powinien dokonać wpłaty uzupełniającej w terminie określonym przez Spółdzielnię.
 3. Jeśli wskutek niewniesienia przez osobę w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciągnęła kredyt, osoba zobowiązana jest do pokrycia kosztów tego kredytu.

§ 108.

Osoba, ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jej lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicz­nych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

§ 109.

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, osoba z którą Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu obowiązana jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywa­nia pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jej lokal.

§ 110.

Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej ca­łości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

§ 111.

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, następna osoba, z którą Spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązana jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jej lokal.

§ 112.

 1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego.
 2. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. l, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.
 3. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. l, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie osoby, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.
7.2. Rozliczenia z tytułu wkładu w razie wygaśnięcia prawa do lokalu – zasady ogólne

§ 113.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa art. 10 ust. 1 pkt l usm, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 1 jest opróżnienie lokalu.
 5. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, gdy ten lokal nie podlega zbyciu w drodze przetargu na podstawie § 71 ust. 4, Spółdzielnia zwraca osobie uprawnionej wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka Spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 2 usm.
 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, warunkiem zwrotu wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest:
  1. wniesienie wkładu mieszkaniowego przez członka Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie;
  2. opróżnienie lokalu, chyba że członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wyrazi pisemną zgodę na dokonanie wypłaty pomimo nieopróżnienia lokalu.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, z wkładu mieszkaniowego potrąca się kwoty zaległych opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.
 8. Członek Spółdzielni zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości, o której mowa w ust. 5 oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na nią części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz
  z odsetkami.
 9. Przez określone w ust. 8 wniesienie wkładu mieszkaniowego rozumie się również przedstawienie przez zobowiązanego rozliczenia z wszystkimi uprawnionymi do zwrotu wkładu określonymi w ust. 5.
 10. Umowa o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z inną osobą przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

§ 114.

 1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. l usm. Jeżeli jednak należność jest ustalana w trybie przetargu, wypłata należności z tytułu wygasłego prawa następuje w terminie wynikającym z rozstrzygnięcia przetargowego.
8. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI
8.1. Zasady ogólne

§ 115.

 1. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.
 2. Członek, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest uprawniony do żądania by Spółdzielnia przeniosła na niego własność lokalu.

§ 116.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełnym zakresie koszty budowy tego lokalu, albo ponieśli je jego poprzednicy prawni Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 117.

Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w § 119 i § 124, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 118.

W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udziałem kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, spłata przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu, o której mowa w § 119 pkt 1, podlega odprowadzeniu przez Spółdzielnię do Funduszu Dopłat, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej.

8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługu­je spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 119.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. l pkt l usm, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków – spłaty przypadającej na ten lokal części umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm.

§ 120.

W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych, przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§ 121.

W przypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa § 119 statutu, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzenia kredytu obciążającego dany lokal.

§ 122.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 119 statutu, jeżeli brak jest osób uprawnionych: małżonka, dzieci i innych osób bliskich, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym przypadku nie stosuje się art. 15 ust. 6 usm oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

§ 123.

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

8.3. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi lub osobie niebędącej członkiem Spółdzielni przysługuje spółdzielcze wła­snościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu

§ 124.

Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz
  z odsetkami;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 usm.

§ 125.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem prze­niesienia własności określonym w § 124 statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 126.

 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo osobie niebędącej członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub spółdzielcze prawo do garażu, hi­poteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
 2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspoko­jenia z lokalu stanowiącego odrębną własność powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.

§ 127.

W razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, spółdzielczego prawa do garażu lub prawa do domu jednorodzinnego w Spółdzielni w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego księga wieczysta prowadzona dla tego prawa staje się księgą wieczystą dla nieruchomości zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

§ 128.

Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któ­remu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

8.4. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

§ 129.

Na pisemne żądanie członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich:

 1. spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 149 statutu.

§ 130.

Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają w odpowiednich ułamkowych częściach tych członków Spółdzielni albo osoby niebędące członkami Spółdzielni, na rzecz których Spółdzielnia dokonuje przeniesienia ułamkowego udziału we współwłasności tego garażu.

§ 131.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby wystąpi­ły z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 129 statutu, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wnio­sek o przeniesienie własności garażu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało pra­wo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu.

9. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI
9.1. Zasady ogólne

§ 132.

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego.

§ 133.

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Ra­dy Nadzorczej.

§ 134.

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakła­dowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni.

§ 135.

 1. Spółdzielnia tworzy:
  1. fundusz udziałowy;
  2. fundusz zasobowy;
  3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych;
  4. fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych;
  5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
  6. fundusz przeszacowania aktywów i pasywów;
  7. lub inne fundusze utworzone dla potrzeb Spółdzielni.
 2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, z wyłączeniem ust. 1 pkt 5, określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 136.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 137.

 1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni w szczególności przeznacza się na:
  1. pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków;
  2. zwiększenie funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych;
  3. pokrycie wydatków związanych z centralnym ogrzewaniem w zakresie obciążającym członków;
  4. fundusz zasobowy;
  5. działalność społeczną, oświatową i kulturalną.
 2. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie udziałowego, a następnie z funduszu remontowego.
9.2. Inwestycje mieszkaniowe

§ 138.

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno – finansowych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Założenia organizacyjno – finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:
  1. krąg osób (nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ra­mach realizowanej inwestycji;
  2. standard techniczny i funkcjonalno – użytkowy budynków i lokali;
  3. źródła finansowania inwestycji (środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła);
  4. organizację obsługi procesu inwestycyjnego;
  5. inne postanowienia określone w statucie.
 3. Plan rzeczowo – finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzor­cza.
 4. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy następuje w określonym w § 67 ust. 2 i w § 87 statutu od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 139.

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakła­dy poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.
 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w ukła­dzie funkcjonalno – użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi.
 3. Nakłady, o których mowa w ust. l nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposaże­nia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.
9.3. Zarządzanie nieruchomościami

§ 140.

 1. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych mienie jej członków.
 2. Przepisu ust. l nie stosuje się w odniesieniu do nieruchomości, o których mowa w art. 241 lub art. 26 usm.
 3. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami, o których mowa w art. 241 lub art. 26 usm.
 4. Spółdzielnia może zarządzać lub administrować nieruchomościami innych właścicieli lub współwłaścicieli na podstawie umowy zawartej ze wspólnotą mieszkaniową lub właścicielem (współwłaścicielami).

§ 141.

 1. Koszty zarządzania nieruchomościami, o których mowa w § 140 ust. l są finansowane opła­tami pobieranymi od użytkowników lokali w tych nieruchomościach oraz innymi przychodami Spółdzielni.
 2. Zaliczkowe opłaty użytkowników lokali na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomościami są ustalane na podstawie:
  1. kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz kosztów dostawy ciepła określonych w planach uchwalanych przez Radę Nadzorczą;
  2. zasady rozliczania kosztów wymienionych w pkt 1 określa Rada Nadzorcza.

§ 142.

 1. Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest rok kalendarzowy.
 2. Różnica między faktycznymi kosztami eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody danej nieruchomości roku następnego. Zasada ta nie dotyczy kosztów i opłat związanych z:
  1. dostawą wody i odprowadzania ścieków, na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, a różnica między licznikami zbiorczymi danego budynku (węzła) a sumą wskazań liczników indywidualnych tego budynku rozliczana jest z użytkownikami budynku (węzła);
  2. dostawą ciepła do lokali;
  3. gazu ziemnego;
  4. energii elektrycznej zużywanej w piwnicach oraz częściach wspólnych budynku.
 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywane odrębnie dla każdej nieruchomości.
 4. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów i ustalania opłat za lokale określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.

§ 143.

Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady ustalania i rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, w tym kosztów niezależnych od Spółdzielni powinny zawierać w szczególności:

 1. jednostkę organizacyjną rozliczania tych kosztów (np.: nieruchomość, budynek, węzeł, osiedle, całość zasobów);
 2. fizyczną jednostkę rozliczeniową poszczególnych rodzajów kosztów (np.: 1 m² powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych, udział w nieruchomości wspólnej, liczba lokali w budynku);
 3. zasady różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystywania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe);
 4. zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali.

§ 144.

 1. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz remontowy dotyczy członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osób niebędących członkami, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.
 2. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w zakresie napraw, w tym wewnątrz lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 3. Naprawy wewnątrz lokali, niezaliczane do obowiązków Spółdzielni, obciążają użytkowników lokali.
 4. Naprawy wewnątrz lokali, obciążające osoby, którym przysługują prawa do lokali, mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanej osoby, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.
 5. Zasady finansowania i wydatkowania środków na remonty nieruchomości będących w zasobach Spółdzielni określane są przez Radę Nadzorczą w regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego.

§ 145.

 1. Finansowanie remontów określonych szczegółowo w regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo – finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
 2. Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję i rozliczenie wpływów i wydat­ków funduszu remontowego, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego przyjętym przez Radę Nadzorczą.
 3. Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo – finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 10 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (m. in. docieplenia budynków, wymiana instalacji) tj. do momentu całkowitej spłaty.
 4. Większość właścicieli lokali w budynku lub budynkach w obrębie danej nieruchomość, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.
 5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, nie narusza przysługujących członkom Spółdzielni spółdzielczych praw do lokali.
 6. Spółdzielnia wyłącznie w przypadku:
  1. podjęcia przez właścicieli na podstawie art. 241 usm uchwały, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, a także
  2. wyodrębnienia własności wszystkich lokali w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, rozlicza niezwłocznie z wszystkimi właścicielami lokali tej nieruchomości zaewidencjonowane wpływy i wydatki funduszu remontowego oraz pozostałe nakłady na remonty nieruchomości.
 7. Przez niezwłoczne rozliczenie rozumie się rozliczenie dokonane w terminie 14 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Walne Zgromadzenie za rok w którym zaistniały okoliczności o których mowa w ust. 6.
 8. Rozliczenie jest dokonywane na podstawie prowadzonej przez Spółdzielnię ewidencji funduszu remontowego.
 9. Rozliczenie funduszu remontowego polega na zwrocie właścicielom nadwyżki funduszu remontowego nie wykorzystanego lub żądania od właścicieli zwrotu niedoboru funduszu remontowego w nieruchomości o której mowa w ust. 6.
 10. Właściciele lokali nie są uprawnieni do innych roszczeń z tytułu funduszu remontowego dla poszczególnych nieruchomości.

§ 146.

 1. Od dnia powstania wspólnoty mieszkaniowej właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu na podstawie zawartej ze Spółdzielnią umowy.
 2. Umowa o której mowa w ust. 1 może być zawarta w formie ustnej lub pisemnej.
 3. Potencjalna możliwość korzystania przez właścicieli lokali z nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania jest traktowana jako zawarcie umowy między Spółdzielnią a właścicielami i zobowiązuje właścicieli do uczestniczenia w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem tych nieruchomości.
 4. Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonym budynku lub osiedlu określa Rada Nadzorcza w uchwałach.

§ 147.

 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
 2. Spółdzielnia w terminie 14 dni od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości zawiadamia o tym na piśmie właścicieli lokali w tej nieruchomości. Skutecznego zawiadomienia dokonuje się poprzez wrzucenie kopii zawiadomienia do skrzynek oddawczych właścicieli lokali.
 3. W terminie 3 miesięcy od dnia wyodrębnienia własności ostatniego lokalu większość właścicieli lokali w budynku lub w budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości, obliczana według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej, może podjąć uchwałę, że w zakresie ich praw i obowiązków oraz zarządu nieruchomością wspólną stosuje się odpowiednio art. 27 usm. Do podjęcia uchwały stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

§ 148.

 1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.
 2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność Spółdzielni jest wykonywany przez Spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, z zastrzeżeniem art. 241 i art. 26 usm. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali o zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 22 oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje się odpowiednio.
 3. Przez czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w zakresie ust. 2 rozumie się wyłącznie:
  1. dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;
  2. zmianę przeznaczenia części nieruchomości wspólnej;
  3. udzielenie zgody na nadbudowę lub przebudowę nieruchomości wspólnej, na ustanowienie odrębnej własności lokalu powstałego w następstwie nadbudowy lub przebudowy i rozporządzenie tym lokalem oraz na zmianę wysokości udziałów w następstwie powstania odrębnej własności lokalu nadbudowanego lub przebudowanego;
  4. udzielenie zgody na zmianę wysokości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej;
  5. dokonanie podziału nieruchomości wspólnej.
 4. Przepisów ustawy o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu właścicieli nie stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 2, art. 241 i art. 26 usm. Do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 22 ust. 2 i 4 ustawy o własności lokali, o której mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy tej ustawy.
 5. Odpowiednie stosowanie przepisów ustawy o własności lokali określonych w ust. 2 nie narusza kompetencji organów Spółdzielni.
 6. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje Rada Nadzorcza Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 7. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

§ 149.

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów:
  1. związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale;
  2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
  3. centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody;
  4. dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

  przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Opłata ta jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni.

 2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć
  w pokrywaniu kosztów:

  1. związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali;
  2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych;
  3. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni;
  4. centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody;
  5. dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

  przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Opłata jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni.

 3. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów:
  1. związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali;
  2. eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych;
  3. centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody;
  4. dostawy zimnej wody i odprowadzania ścieków

  przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata ta jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z nieruchomości wspólnej.

 4. Najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czyn­sze najmu ustalane według zasad określonych w umowach najmu. Najemca obowiązany jest także do wnoszenia comiesięcznych opłat niezależnych od właściciela (wynajmującego), a w szczególności na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości stałych oraz innych kosztów związanych z użytkowaniem lokalu.
 5. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby Spółdzielni obciążają koszty tej działalności, której lokale te służą.

§ 150.

Opłaty, o których mowa w § 149 mogą być wykorzystane wyłącznie na cele, na które zostały pobrane.

§ 151.

 1. Opłaty, o których mowa w § 149 wnosi się co miesiąc z góry do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za datę dokonania wpłaty uważa się datę wpływu opłaty wniesionej przez użytkownika na rachunek bankowy Spółdzielni.
 2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest zobowiązana powiadomić użytkowników lokali co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu wnoszenia opłat. Termin ten dotyczy podwyżek opłat na pokrycie kosztów zależnych od Spółdzielni. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 3. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić użytkowników lokali co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 4. Członkowie Spółdzielni oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej.
  W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni.
 5. Od niewpłaconych w terminie należności Spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.
 6. Za terminowe uiszczanie opłat za używanie lokali solidarnie z członkami Spółdzielni oraz właścicielami niebędącymi członkami Spółdzielni odpowiadają solidarnie osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące, z wyjątkiem zstępnych pozostających
  na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 7. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
9.4. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna

§ 152.

 1. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 2. Zasady rozliczania kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenia obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.
10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 153.

Członek Spółdzielni, któremu w dniu 9 września 2017 r. nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu oraz któremu nie przysługuje roszczenie o ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, traci z tym dniem członkostwo w Spółdzielni.

§ 154.

 1. Osobie, która przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje do Spółdzielni roszczenie o ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokalu jaki utraciła, jeżeli po dniu wejścia w życie ustawy tj. po 9 września 2017 r. spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.
 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje tylko wtedy, jeżeli przed dokonaniem spłaty całego zadłużenia nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasło.

§ 155.

Do wniosków o zawarcie umowy przeniesienia własności lokalu, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, które zostały złożone przed dniem 23 lutego 2013 r. i w wyniku których do dnia wejścia w życie ustawy
nie zostało dokonane przeniesienie własności lokalu, stosuje się przepisy znowelizowanej ustawy.

§ 156.

Uchwalone przez Walne Zgromadzenie zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ich wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 157.

W razie likwidacji Spółdzielni pozostała do dyspozycji Walnego Zgromadzenia część majątku Spółdzielni jest dzielona między członków w ten sposób, że każdy z nich otrzymuje jedna­kową kwotę za każdy pełny rok członkostwa w Spółdzielni. W podziale majątku uczestniczą na tych zasadach także byli członkowie Spółdzielni.

Statut został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu  28.06.2023 roku.

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
Ireneusz CHMIELEWSKI
Józef AUGUSTYNIAK

KRS 0000132085, Sygnatura akt LU.VI NS-REJ.KRS/16489/23/25

Data dokonania wpisu 11.07.2023 r.  Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.