Regulamin – własność lokali mieszkalnych

REGULAMIN

określający zasady przetargu dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych i garaży w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

§ 1.

Niniejsze zasady określają sposób przeprowadzenia przetargów dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 2.

 1. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania może być zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, jeśli nie istnieją roszczenia określone w § 75-76 Statutu.
 2. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo może być przez Spółdzielnię zadysponowane na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.
 3. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu.
 4. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek Spółdzielni najdłużej oczekujący.
 5. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na członka oczekującego jest wpłata wartości rynkowej lokalu, ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 6. Zarząd zawiadamia członków oczekujących o możliwości i terminie przystąpienia do zawarcia umów o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu, poprzez: umieszczenie ogłoszenia o przetargu na stronie internetowej Spółdzielni smtomaszow.pl, ogłoszenie o przetargu w lokalnej prasie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni.
 7. Dopuszcza się możliwość podania w/w informacji do wiadomości i ogłoszenia przetargu nieograniczonego w jednym ogłoszeniu.
 8. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu nieograniczonego.

§ 3.

 1. W sytuacji braku osób, o których mowa w § 2 ust.3 regulaminu Spółdzielnia przeprowadza przetarg nieograniczony.
 2. Cenę lokalu ustala Zarząd na podstawie jego wartości w oparciu o przepisy Działu II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.)
  1. cena lokalu oznaczonego jako przedmiot odrębnej własności obejmuje lokal wraz pomieszczeniami przynależnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej
 3. Przy sprzedaży lokalu w drodze przetargu stosuje się następujące zasady ustalania cen:
  1. cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość lokalu ustalonej w oparciu o operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego stosownie do przepisów Działu IV ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U . z 2010 r. nr 102 poz. 651 ze zm.),
  2. cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość lokalu jednak nie niższej niż 50% tej wartości,
  3. cenę lokalu, którą obowiązany jest zapłacić nabywca ustala się w wysokości ceny uzyskanej w wyniku przetargu;
  4. jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym cenę lokalu ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.
 4. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa w ust.1 Uchwałą Zarządu Spółdzielni zostaje powołana Komisja Przetargowa.
 5. Oprócz składu komisji Uchwała Zarządu zawiera:
  1. adres lokalu mieszkalnego, którego przetarg dotyczy,
  2. termin i miejsce przeprowadzenia przetargu.
 6. Wysokość wadium, termin jego wniesienia oraz kwotę postąpienia ustala Zarząd Spółdzielni.
 7. Komisja Przetargowa przeprowadza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji, mającej na celu wyłonienie przyszłego członka Spółdzielni, na rzecz którego zostanie ustanowione prawo odrębnej własności.

§ 4.

 1. Do przetargu zostają dopuszczone osoby, które wpłacą wadium, w wysokości ustalonej przez Zarząd, na konto bankowe Spółdzielni i okażą dowód wpłaty przed rozpoczęciem przetargu, oraz złożą oświadczenie, że zapoznali się ze stanem technicznym lokalu.
 2. Zwrot wadium dla oferentów, którzy przegrali przetarg nastąpi niezwłocznie przelewem na wskazany przez nich rachunek.
 3. Wygrywający przetarg w przypadku rezygnacji z zakupu lokalu traci wadium.
 4. Wadium złożone przez licytanta, który wygrał przetarg będzie zaliczone w całości na poczet ceny zakupu.

§ 5.

 1. Po wywołaniu przetargu prowadzący przetarg podaje do wiadomości:
  1. wysokość wadium,
  2. cenę wywoławczą lokalu,
  3. wysokość postąpienia.
 2. Po podaniu informacji, określonych w § 2 ust. 4 oraz punkcie 1 niniejszego paragrafu, prowadzący przetarg przystępuje do właściwego przetargu określając:
  1. adres, położenie, powierzchnię lokalu i ilość izb oraz pomieszczeń przynależnych,
  2. cenę wywoławczą,
  3. kwotę postąpienia,a następnie prowadzi ustną licytację.
 3. Zaoferowana cena przestaje wiązać uczestnika przetargu, gdy inny uczestnik zaoferuje wyższą cenę.
 4. Po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg po trzecim ogłoszeniu zamknie przetarg i udzieli przybicia oferentowi, który zaoferował cenę najwyższą.
 5. Z chwilą przybicia oferent, który zaoferował cenę najwyższą nabywa pierwszeństwo do ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu, które zostanie przeniesione na niego w formie aktu notarialnego.

§ 6.

 1. Warunkiem podpisania umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu na nabywcę, będzie wpłacenie na konto bankowe Spółdzielni w terminie 14 dni od daty przetargu wymaganej kwoty, uzyskanej w wyniku licytacji.
 2. W przypadku niezachowania terminu określonego w pkt. 1 niniejszego paragrafu osoba, która wygrała przetarg traci prawo wynikające z przybicia oraz wadium.
 3. Koszty sporządzenia operatu szacunkowego określającego rynkową wartość przedmiotu odrębnej własności ponosi nabywca.
 4. Koszty aktu notarialnego i wszelkie opłaty sądowe ponosi nabywca lokalu.
 5. Spisanie aktu notarialnego nastąpi niezwłocznie po uregulowaniu spraw, o których mowa w § 6 ust. 1, nie później niż w terminie do 30 dni po dokonaniu wpłaty wylicytowanej kwoty.

§ 7.

 1. Prace remontowe w nabytym w drodze przetargu lokalu mieszkalnym zostaną wykonane przez nabywcę we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Osoba, która nabyła lokal w drodze przetargu lub w drodze rokowań obowiązana jest do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w części przypadającej na lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie comiesięcznych opłat zgodnie z postanowieniami statutu.Nabywcy, którzy są członkami Spółdzielni ponoszą również koszty związane z działalnością statutową, prowadzoną przez Spółdzielnię.
 3. Opłata będzie naliczana od dnia protokolarnego przekazania lokalu do dyspozycji nabywcy, uzależnionego od wniesienia na konto Spółdzielni wymaganych środków finansowych.

§ 8.

Prowadzący przetarg sporządza z jego przebiegu protokół, który zostaje przyjęty na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§ 9.

Ustanowienie prawa odrębnej własności garaży następuje w drodze przetargu nieograniczonego w/g zasad określonych dla ustanowienia odrębnych własności lokali mieszkalnych zawartych w tym regulaminie.

§ 10.

Niniejszy regulamin został uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 27.02.2013 r., i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tracą moc dotychczas obowiązujące zasady przetargu dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego i garaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Władysław JĘDRUSZKO Bogdan BORUCHOWSKI