Regulamin – rozliczenia kosztów i opłaty lokalowe

Załącznik nr 1 do Regulaminu GZM

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany / podpisana ……………………………………………………
                                                                                                                         (imię i nazwisko)

zamieszkały / zamieszkała ……………………………………………………….
                                                                                                                   (adres zamieszkania)

oświadczam, że w moim mieszkaniu położonym w ……………………………..

przy ulicy …………………………………………………………………………

do którego to mieszkania posiadam spółdzielcze prawo do lokalu / prawo odrębnej własności* w Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. na dzień

………….. jest zameldowanych …..………….…, zamieszkuje ………..……..…
                                                                                     (podać ilość osób)                                   (podać ilość osób)

Oświadczam też, że poinformuję pisemnie administrację Spółdzielni o każdej zmianie ilości osób zamieszkałych w w/w mieszkaniu.

Niniejszym oświadczam, że podane informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

 

……………………………………
(data i czytelny podpis)       

* – niepotrzebne skreślić