Regulamin – rozliczenia CO i wody

REGULAMIN

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody8

(tekst ujednolicony)

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Podstawowe akty prawne przyjęte za podstawę opracowania regulaminu:

Ustawa Prawo spółdzielcze – ustawa z dnia 16 września 1982 (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 188 poz.1848 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych – (t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 119 poz. 1116 ze zm.)

Prawo budowlane – ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 ze zm.)

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 903 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 123 poz. 858 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Z 2002r. nr.8 poz.70)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690 ze zm.)

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. z dnia 19. 09.2012 r.

Umowy z dostawcami mediów (energia elektryczna, woda i kanalizacja, gaz ).

§ 2

Regulamin określa zasady rozliczania kosztów energii cieplnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, mieszkalno-użytkowych i użytkowych, do których dostarczana jest energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

Regulamin niniejszy dotyczy użytkowników lokali.

§ 3

Wykazy budynków, do których dostarczana jest energia cieplna oraz, w których podgrzewana jest ciepła woda, stanowią załączniki do regulaminu.

§ 4

Wykazy budynków określają:

 • adresy nieruchomości budynkowych,
 • źródło dostaw ciepła i podgrzania ciepłej wody użytkowej.

§ 5

Aktualizacji wykazów dokonuje Zarząd Spółdzielni.

§ 6

Pojęcia stosowane w Regulaminie:

 • spółdzielnia – osoba prawna działająca w imieniu i na rzecz członków Spółdzielni.
 • użytkownicy – osoby fizyczne lub prawne posiadające :
 1. Spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu przysługujące członkom spółdzielni mieszkaniowej
 2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokali przysługujące osobom nie będącym członkami spółdzielni mieszkaniowej
 3. właściciele lokali będących członkami spółdzielnia
 4. właściciele lokali nie będących członkami spółdzielnia
 5. najemcy lokali mieszkalnych i użytkowych
 6. osoby zajmujące lokale bez tytułu prawnego
 7. osoby korzystające z pomieszczeń ogólnego użytku w poszczególnych nieruchomościach
 8. osoby użytkujące lokale zajmowane na potrzeby własne spółdzielni.
 • źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do produkcji ciepła dla potrzeb nieruchomości budynkowych,
 • energia cieplna – medium energetyczne w postaci gorącej wody, służące do ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania zimnej wody,
 • sieć i przyłącze cieplne – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do przesyłania i rozdziału ciepła na odcinku od kotłowni do nieruchomości budynkowych,
 • węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia i instalacje służące do regulacji ilościowo-jakościowej ciepła dostarczanego do wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w nieruchomościach budynkowych,
 • urządzenie pomiarowe – aparatura służąca do pomiaru parametrów przepływającego przez nią medium,
 • centralny wodomierz do pomiaru wody do podgrzania, zlokalizowany w kotłowni wskazujący ogólną ilość wody zimnej która ulega podgrzaniu, dla potrzeb danej nieruchomości budynkowej lub kilku nieruchomości.
 • indywidualny wodomierz lokalowy, do pomiaru ciepłej wody użytkowej, zainstalowany na zasilaniu w c.w.u. danego lokalu, wskazujący ilość zużytej przez ten lokal cieplej wody,
 • taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowana przez Zarząd, zatwierdzona przez Radę Nadzorczą Spółdzielni i wprowadzona do stosowania w zasobach Spółdzielni,
 • sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła do celów ogrzewania pomieszczeń,
 • nieruchomość budynkowa – budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, oraz towarzyszącą infrastrukturą,
 • lokal mieszkalny – wydzielona trwałymi ścianami w budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, służą zabezpieczaniu ich potrzeb mieszkaniowych,
 • lokal użytkowy – samodzielny lokal wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe,
 • pomieszczenia ogólnego użytku (część wspólna) – w danym budynku pomieszczenia klatek schodowych, piwnice wraz z korytarzami, pomieszczenia gospodarcze i pomieszczenia urządzeń technicznych, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i szybów instalacyjnych,
 • instalacja wewnętrzna – urządzenia odbiorcze służące do transportu ciepła lub ciepłej wody użytkowej do odbiorników ciepła (grzejników) lub punktów poboru ciepłej wody w pomieszczeniach,
 • powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego – suma powierzchni wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania t.j. pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, w.c. do powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego zalicza się również powierzchnię zajętą przez meble wbudowane, a nie zalicza się powierzchni użytkowej balkonów, loggi, antresol, piwnic, suszarni, pralni i strychów,
 • powierzchnia użytkowa lokalu użytkowego – suma powierzchni wszystkich znajdujących się w nim pomieszczeń oraz pomieszczeń przynależnych z wyjątkiem: antresol, loggi, balkonów, pawlaczy i strychów. W przypadku lokali użytkowy posiadających własnościowe prawo do lokalu oraz lokali użytkowych posiadających prawo odrębnej własności lokalu do powierzchni lokalu użytkowego nie zalicza się powierzchni piwnic. Do powierzchni użytkowej lokalu zalicza się również powierzchnie zajęte przez meble wbudowane, oraz powierzchnie zajęte przez urządzenia techniczne związane z funkcją danego lokalu. Powierzchnie wspólne służące kilku użytkownikom lokali (wspólny korytarz czy w.c.) dolicza się proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali,
 • powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogólnego użytku – suma powierzchni pomieszczeń klatek schodowych, piwnic wraz z korytarzami, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń urządzeń technicznych, pralni, suszarni, strychów i szybów instalacyjnych,
 • okres rozliczeniowy – okres 12 miesięcy, liczony od 1 stycznia do 31 grudnia, w którym naliczane są zaliczkowe opłaty na poczet kosztów zużytego ciepła i ciepłej wody. Różnica między faktycznymi kosztami ciepłej wody a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody roku następnego.
 • koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła dla c.o. dla lokali mieszkalnych – koszty stałe wynikające z planu rzeczowo finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM na dany rok kalendarzowy w części przypadającej na c.o. dla lokali mieszkalnych tj. :
 1. koszty amortyzacji urządzeń kotłowni i urządzeń przesyłowych;
 2. koszty remontów kotłowni, sieci i węzłów cieplnych;
 3. koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania kotłowni, sieci, węzłów cieplnych i rozdzielni;
 4. podatki i opłaty i inne koszty uzasadnione;
 5. koszty stałe zakupu gazu i energii elektrycznej;
 6. koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych;
 7. koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń pomiarowych.
 • koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła dla c.o. dla lokali użytkowych – koszty stałe wynikające z planu rzeczowo finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą SM na dany rok kalendarzowy w części przypadającej na c.o. dla lokali użytkowych tj. :
 1. koszty amortyzacji urządzeń kotłowni i urządzeń przesyłowych;
 2. koszty remontów kotłowni, sieci i węzłów cieplnych;
 3. koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania kotłowni, sieci, węzłów cieplnych i rozdzielni;
 4. podatki i opłaty i inne koszty uzasadnione;
 5. koszty stałe zakupu gazu i energii elektrycznej;
 6. koszty ogrzewania pomieszczeń wspólnych;
 7. koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń pomiarowych.
 • koszty stałe produkcji i przesyłu ciepła do podgrzania wody – koszty stałe wynikające z planu rzeczowo finansowego, zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą na dany rok kalendarzowy w części przypadającej na podgrzanie wody tj. :
 1. amortyzacji urządzeń kotłowni i urządzeń przesyłowych;
 2. koszty remontów kotłowni, sieci i węzłów cieplnych;
 3. koszty napraw, konserwacji, obsługi i utrzymania kotłowni, sieci, węzłów cieplnych;
 4. podatki i opłaty i inne koszty uzasadnione;
 5. koszty stałe zakupu gazu i energii elektrycznej;
 6. koszty zakupu i wymiany oraz legalizacji urządzeń pomiarowych.
 • koszty zmienne produkcji i przesyłu ciepła – koszty zakupu gazu, wody, energii elektrycznej i opłat stałych oraz opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • opłata indywidualna – oparta o wskazania zainstalowanych w poszczególnych lokalach przyrządów pomiarowych (wodomierzy),
 • opłata stała dla ciepłej wody – opłata ustalona na jeden lokal mieszkalny i użytkowy – ryczałtowo.
 • opłata zaliczkowa – opłata miesięczna przeznaczona na pokrycie kosztów zużycia ciepła do podgrzania wody w danym okresie rozliczeniowym. Opłata zaliczkowa podlega rozliczeniu na koniec każdego kwartału.

II. Centralne ogrzewanie

§ 7

Zasady naliczania opłat rozliczających koszty centralnego ogrzewania dla lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomościach budynkowych nie posiadających indywidualnych ciepłomierzy lokalowych.

 1. Opłaty za produkcję i przesył ciepła za centralne ogrzewanie dla lokali mieszkalnych znajdujących się w nieruchomościach budynkowych nie wyposażonych w indywidualne ciepłomierze ustala się zaliczkowo na pokrycie kosztów centralnego ogrzewania.
 2. Podstawą opłaty za c.o. lokali użytkowych jest koszt gazu wszystkich kotłowni przypadających na lokale użytkowe wg stawek wynikających z Taryf od dostawcy gazu oraz suma kosztów wszystkich kotłowni bez kosztów gazu podzielona przez m2 powierzchni ogrzewanej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych i pomnożona przez powierzchnię grzewczą lokali użytkowych.
  Podstawą opłaty za c.o. lokali mieszkalnych jest koszt gazu wszystkich kotłowni przypadających na lokale mieszkalnych wg stawek wynikających z Taryf od dostawcy gazu oraz suma kosztów wszystkich kotłowni bez kosztów gazu podzielona przez m2 powierzchni ogrzewanej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych i pomnożona przez powierzchnię grzewczą lokali mieszkalnych.
  Podstawą opłaty za c.w. jest suma kosztów wszystkich kotłowni podzielona przez m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wyliczona w stosunku miesięcznym.22

 3. Podstawę do wyliczenia ceny jednostkowej opłaty zaliczkowej c.o. dla lokali mieszkalnych zł/m2 zmniejsza się o koszty c.w. ustaloną w sposób określony w pkt 2.23

§ 8

Zasady naliczania opłat rozliczających koszty centralnego ogrzewania dla lokali użytkowych, znajdujących się w nieruchomościach budynkowych oraz wolnostojące nie posiadających indywidualnych ciepłomierzy lokalowych.

 1. Opłaty za produkcję i przesył ciepła dla lokali użytkowych nie posiadających indywidualnych ciepłomierzy lokalowych ustala się w zł/m2,
 2. Opłatę stałą lokalu użytkowego w zł za sezon grzewczy, naliczaną w okresach miesięcznych, stanowi iloczyn powierzchni użytkowej danego lokalu w m2 i ceny jednostkowej opłaty dla centralnego ogrzewania.
 3. 3, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 24

III. Ciepła woda

§ 9

Zasady naliczania opłat rozliczających koszty podgrzania wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych wyposażonych w wodomierze lokalowe.

 1. Opłata za podgrzanie wody może być naliczana w okresach miesięcznych, dla danego lokalu i rozliczana w okresach kwartalnych.
 2. Opłatę stałą, (w złotych) za podgrzanie wody, dla danego lokalu, mieszkalnego i użytkowego ustala się ryczałtowo.
 3. Ilość wody, w m3 do podgrzania stanowi suma wskazań wszystkich wodomierzy lokalowych ciepłej wody w danej nieruchomości budynkowej.
 4. Opłatę w zł. za 1 m3 podgrzania wody użytkowej jest opłata ustalona w sposób określony w § 7 pkt 2 powiększona współczynnikiem 3,500 1, 7, 11 , 12, 15, 18, 21, 25, 27.
 5. W przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego (wodomierza ciepłej wody) lub braku możliwości dokonania odczytu wskazań, koszty za zużycie ciepła na podgrzanie wody obciążające ten lokal ustala się wynikowo w wysokości stanowiącej iloczyn średniego zużycia z ostatnich 3-ch miesięcy dla danego lokalu ciepłej wody i ceny jednostkowej
 6. Jeżeli w danej nieruchomości budynkowej istnieją lokale nie posiadające indywidualnych wodomierzy ciepłej wody, koszty za podgrzanie wody stanowią iloczyn zużycia ryczałtowego w wysokości 5,00 m3 2 na osobę i ilości osób zamieszkałych w danym lokalu i ceny jednostkowej określonej w pkt 3.
 7. Jeżeli w danym lokalu nie zamieszkuje stale żadna osoba, to koszt gotowości podgrzania wody dla tego lokalu stanowi opłata stała.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Okresem rozliczeniowym kosztów c.o i c.w. jest rok kalendarzowy.
 2. Różnica między faktycznymi kosztami c.o. i c.w. a zaliczkowo pobranymi opłatami użytkowników lokali na pokrycie tych kosztów, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody roku następnego.
 3. Jeżeli w ciągu roku rozliczeniowego następują zmiany w warunkach wytwarzania ciepła powodujące wzrost jego kosztów, to dopuszczalna jest korekta opłat za zużycie ciepła na centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.
 4. Decyzję o korekcie podejmuje Rada Nadzorcza SM w Tomaszowie Lub..
 5. O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła i podgrzanie ciepłej wody użytkowej spółdzielnia zawiadamia co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. 26
 6. Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez spółdzielnię do dyspozycji użytkownika.
 7. O dacie postawienia lokalu do dyspozycji użytkownika spółdzielnia zawiadamia go pisemnie przed tą datą.
 8. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem fizycznego opróżnienia lokalu i oddania kluczy spółdzielni. O fakcie opróżnienia lokalu użytkownik powinien zawiadomić spółdzielnię przed tą datą.
 9. Opłaty za dostawę ciepła do lokalu powinny być wnoszone do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunki bankowe spółdzielni.
 10. Od opłat wnoszonych z opóźnieniem spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe za zwłokę.
 11. W przypadku stosowania metod rozliczania kosztów w oparciu o przyrządy pomiarowe (wodomierze) użytkownik lokalu ma ustawowy obowiązek udostępniania swoich pomieszczeń w celu ich zainstalowania, przeprowadzania okresowych kontroli i odczytu wskazań w celach rozliczeniowych.
 12. Jeżeli z powodu wadliwego działania instalacji odbiorczych c.o. i ciepłej wody następuje zaniżenie parametrów ciepła:
  • temperatura w lokalu jest niższa od temperatury obliczeniowej określonej w odrębnych przepisach Dz.U. nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku Polskich Normach,
  • temperatura podgrzanej wody wodociągowej jest w punkcie czerpalnym niższa od 45°C

użytkownikowi lokalu przysługują n/w bonifikaty:

w przypadku zaniżenia temperatury lokalu, za każdą rozpoczętą dobę:

 1. jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, przy zaniżeniu temperatury do 2°C
 2. jednej piętnastej opłaty miesięcznej za ogrzewanie, przy zaniżeniu temperatury powyżej 2°C

w przypadku zaniżenia temperatury podgrzanej wody wodociągowej za każdą rozpoczętą dobę:

 1. jednej trzydziestej opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody jeżeli temperatura wody nie była niższa od 40°C,
 2. jedną piętnastą opłaty miesięcznej za ciepło na podgrzanie wody jeżeli temperatura wody była niższa od 40°C.
 3. w przypadku awarii kotłowni trwającej dłużej niż jedną dobę – z wyłączeniem przerw spowodowanych brakiem zasilania w energię elektryczna lub gaz – użytkownikom lokali mieszkalnych i użytkowych przysługuje bonifikata w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej, za każdą rozpoczętą dobę.4

 

V. Zasady rozliczania wody i kanalizacji

§ 11

 1. 1. W odniesieniu do lokali nie wyposażonych w indywidualne wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek (użytkownik lokalu) uniemożliwił ich wymianę, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zobowiązany jest:
  1. wnosić opłaty za zimną wodę w wysokości zryczałtowanej 10 m3 na 1 osobę miesięcznie,
  2. wnosić opłaty za podgrzanie wody w wysokości zryczałtowanej 5 m3 na 1 osobę miesięcznie.
 1. 2. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w wodomierze, bądź wyposażonych w wodomierze, dla których upłynął termin legalizacji i członek uniemożliwił ich wymianę, w których nie jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy ani jedna osoba, koszt zużycia wody nalicza się wg 1.1. dla jednej osoby.
 2. Przypadki zastosowania opłat ryczałtowych:
  1. lokal nieopomiarowany – użytkownik nie wyraził zgody na zainstalowanie wodomierza,
  2. lokal opomiarowany – (bez względu na liczbę wodomierzy w lokalu, w których wystąpił jeden z niżej wymienionych podpunktów:
   1. stwierdzono namagnesowanie wodomierza,
   2. wodomierz bez ważnej legalizacji,
   3. stwierdzenie zerwania plomb,
   4. uszkodzenie wodomierza spowodowane nieprawidłową eksploatacją.)
 3. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię poboru wody z pominięciem wodomierzy, przeróbki instalacji wodociągowej przed wodomierzem, zerwania plomby legalizacyjnej lub instalacyjnej, stwierdzenia namagnesowania wodomierzy, członek Spółdzielni (użytkownik lokalu) zostanie obciążony kosztami doprowadzenia instalacji wodnej do stanu pierwotnego oraz obowiązany jest do uiszczenia kwoty równoważnej zużyciu 100 m3 wody wg ceny obowiązującej w miesiącu ujawnienia nielegalnego poboru lub zerwania plomby. Rozliczenie zużycia wody nastąpi jak w mieszkaniach bez wodomierzy za okres od ostatniego odczytu wodomierzy.
 4. Niezależnie od tego obowiązku członek (użytkownik lokalu) ma zapłacić za zużytą wodę w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 10 m3 miesięcznie na każdą osobę zamieszkałą w lokalu oraz zobowiązany jest wnosić zaliczkę na podgrzanie wody w ilości wyliczonej wg normy w wysokości 5 m3 na osobę miesięcznie.
 5. Nie uregulowanie przez użytkownika opłat, o których mowa w pkt 4. w terminie 30 dni od daty protokolarnego stwierdzenia opisanych powyżej nieprawidłowości skutkuje wszczęciem na wniosek SM postępowania karnego zagrożonego sankcjami przewidzianymi w art. 28 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę.
 6. Odczyty wodomierzy winny być dokonywane przez Spółdzielnię. Administracja Spółdzielni jest zobowiązana do monitorowania dostarczanych odczytów, a w przypadku odczytów rażąco odbiegających od średnich, do dokonania kontroli wskazań wodomierzy, plomb oraz zabezpieczeń.Użytkownik lokalu zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Administracji Spółdzielni o uszkodzeniu lub niesprawności wodomierza.Użytkownikowi lokalu nie wolno naruszać lub zrywać plomb na wodomierzach dokonywać demontażu wodomierzy bez uzgodnienie z Administracją Spółdzielni podejmować działań, które mogą mieć wpływ na prawidłowość wskazań zużycia wody (np.: poddawać wodomierzy działaniom pola magnetycznego lub pobierać wodę z pominięciem wodomierza). W przypadku przejściowej niesprawności wodomierza, zużycie wody w lokalu ustalone zostaje na podstawie średniego zużycia wody w tym lokalu w poprzednim okresie rozliczeniowym. Powyższa zasada dotyczy tylko jednego okresu rozliczeniowego. W następnym okresie rozliczenie zostanie dokonane jak dla lokali nieopomiarowanych. W przypadku użytkowania wodomierza niedopuszczonego do eksploatacji użytkownik lokalu zostanie obciążony tak, jak dla lokalu nie wyposażonego w wodomierze, począwszy od początku okresu rozliczeniowego do momentu wymiany wodomierza.
 7. Zaleganie z opłatami za mieszkanie przez okres ponad 3 m-ce, pomimo otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty, może spowodować na podstawie decyzji Rady Nadzorczej SM odcięcie dostawy CW. Użytkownik lokalu zadłużonego j.w. zobowiązany jest udostępnić lokal, aby umożliwić SM odcięcie CW. Uniemożliwienie odcięcia dostawy CW traktowane będzie jak uniemożliwienie kontroli CW i skutkować rozliczeniem ryczałtowym lokalu za dostawę CW.

§ 12

Niniejszy regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, zwalnia Zarząd Spółdzielni z obowiązku zawierania indywidualnych umów z poszczególnymi użytkownikami lokali.

§ 13

Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr. 65/2012 z dnia 18 grudnia 2012 roku Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. i wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2012 roku.

 

 

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Władysław JĘDRUSZKO Bogdan BORUCHOWSKI

1 Uchwała RN nr 7/2012 z dnia 16.04.2012 r., uchwała nr 23/2013 z dnia 26.03.2013 r. – w § 9 ust 4 – współczynnik o wartości „5,85” zastępuje się wartością „4,72”.

2 Uchwała RN nr 16/2012 z dnia 25.05.2012 r.

3 Zmiany uchwałą nr 23/2013 z dnia 26.03.2013 r. – w § 8 ust. 3, myślnik drugi – współczynnik wyrównawczy „1,3” zastępuję się wartością „1,1”.

4 Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr 6/2014 z dnia 25.02.2014 r. – w § 10 , wyszczególnieniu: użytkownikowi lokalu przysługują nw bonifikaty – dodano pkt „c”

5 Zmiany uchwałą nr 12/2014 z dnia 28.03.2014 r. – w § 8 ust. 3, myślnik pierwszy –  współczynnik wyrównawczy „1,0”  zastępuję się wartością „1,013”.

6 Zmiany uchwałą nr 12/2014 z dnia 28.03.2014 r. – w § 8 ust. 3, myślnik drugi – współczynnik wyrównawczy „1,1” zastępuję się wartością „1,114”.

7 Zmiany uchwałą nr 12/2014 z dnia 28.03.2014 r. – w § 9 ust. 4, współczynnik o wartości „4,72” zastępuję się wartością „4,49”.

8 Zmiana uchwałą nr 6/2017 z dnia 28.03.2017 r. – nazwa Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody”.

9 Zmiana uchwałą nr 6/2017 z dnia 28.03.2017 r. – w § 8 ust 3 myślnik pierwszy – współczynnik wyrównawczy „1,013” zastępuje się wartością „1,043”.

10 Zmiana uchwałą nr 6/2017 z dnia 28.03.2017 r. – w § 8 ust 3 myślnik drugi – współczynnik wyrównawczy „1,114” zastępuje się wartością „1,147”.

11 Zmiana uchwałą nr 6/2017 z dnia 28.03.2017 r. – w § 9 ust 4 – współczynnik o wartości „4,49” zastępuje się wartością „4,865”.

12 Zmiana Uchwałą nr 5/2018 z dnia 28.03.2018 r. – w rozdziale III § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „4,865” zastępuje się wartością „4,954”.

13 Zmiana Uchwałą nr 136/2018 z dnia 27.09.2018 r. – w § 8 ust. 3 tiret pierwszy – współczynnik wyrównawczy „1,043” zastępuje się wartością „1,016”

14 Zmiana Uchwałą nr 136/2018 z dnia 27.09.2018 r. – w § 8 ust. 3 tiret drugi – współczynnik wyrównawczy „1,147” zastępuje się wartością „1,118”

15 Zmiana Uchwałą nr 136/2018 z dnia 27.09.2018 r. – w § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „4,954” zastępuje się wartością „4,831”

16 Zmiana Uchwałą nr 18/2020 z dnia 29.09.2020 r. – w § 8 ust. 3 tiret pierwszy – współczynnik wyrównawczy „1,016” zastępuje się wartością „0,968”

17 Zmiana Uchwałą nr 18/2020 z dnia 29.09.2020 r. – w § 8 ust. 3 tiret drugi – współczynnik wyrównawczy „1,118” zastępuje się wartością „1,066”

18 Zmiana Uchwałą nr 18/2020 z dnia 29.09.2020 r. – w § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „4,831” zastępuje się wartością „4,621”

19 Zmiana Uchwałą nr 20/2021 z dnia 29.09.2021 r. – w § 8 ust. 3 tiret pierwszy – współczynnik wyrównawczy „0,968” zastępuje się wartością „0,888”

20 Zmiana Uchwałą nr 20/2021 z dnia 29.09.2020 r. – w § 8 ust. 3 tiret drugi – współczynnik wyrównawczy „1,066” zastępuje się wartością „0,977”

21 Zmiana Uchwałą nr 20/2021 z dnia 29.09.2021 r. – w § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „4,621” zastępuje się wartością „3,353”

22 Zmiana Uchwałą nr 142/2021 z dnia 31.12.2021 r. – § 7 ust. 2 „Podstawą opłaty za c.o. i c.w. jest suma kosztów wszystkich kotłowni podzielona przez m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wyliczona w stosunku miesięcznym.” otrzymuje brzmienie: „Podstawą opłaty za c.o. lokali użytkowych jest koszt gazu wszystkich kotłowni przypadających na lokale użytkowe wg stawek wynikających z Taryf od dostawcy gazu oraz suma kosztów wszystkich kotłowni bez kosztów gazu podzielona przez m2 powierzchni ogrzewanej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych i pomnożona przez powierzchnię grzewczą lokali użytkowych. Podstawą opłaty za c.o. lokali mieszkalnych jest koszt gazu wszystkich kotłowni przypadających na lokale mieszkalnych wg stawek wynikających z Taryf od dostawcy gazu oraz suma kosztów wszystkich kotłowni bez kosztów gazu podzielona przez m2 powierzchni ogrzewanej lokali mieszkalnych i lokali użytkowych i pomnożona przez powierzchnię grzewczą lokali mieszkalnych. Podstawą opłaty za c.w. jest suma kosztów wszystkich kotłowni podzielona przez m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i użytkowych wyliczona w stosunku miesięcznym.”

23 Zmiana Uchwałą nr 142/2021 z dnia 31.12.2021 r. – § 7 ust. 3 „Podstawę do wyliczenia ceny jednostkowej opłaty zaliczkowej c.o. dla lokali mieszkalnych zł/m2 zmniejsza się o koszty c.w. i koszty c.o. lokali użytkowych ustaloną w sposób określony w pkt 2.” otrzymuje brzmienie: „Podstawę do wyliczenia ceny jednostkowej opłaty zaliczkowej c.o. dla lokali mieszkalnych zł/m2 zmniejsza się o koszty c.w. ustaloną w sposób określony w pkt 2.”

24 Zmiana Uchwałą nr 142/2021 z dnia 31.12.2021 r. – § 8 ust. 3 – wykreśla się.

25 Zmiana Uchwałą nr 36/2022 z dnia 29.09.2022 r. – w § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „3,353” zastępuje się wartością „3,670”

26 Zmiana Uchwałą nr 36/2022 z dnia 29.09.2022 r. – w rozdziale IV § 10 ust. 5 dotychczasowy zapis: „O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła i podgrzanie ciepłej wody użytkowej spółdzielnia zawiadamia użytkowników lokali pisemnie na 14 dni przed datą podwyżki opłat, chyba że podwyżka jest spowodowana decyzjami urzędowymi w terminie uniemożliwiającym spółdzielni wyprzedzające zawiadomienie użytkowników lokali zgodnie z § 166 ust. 3 Statutu Spółdzielni.” otrzymuje brzmienie: „O zmianie wysokości opłat za dostawę ciepła i podgrzanie ciepłej wody użytkowej spółdzielnia zawiadamia co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.”

27 Zmiana Uchwałą nr 28/2023 z dnia 28.09.2023 r. – w § 9 ust. 4 – współczynnik o wartości „3,670” zastępuje się wartością „3,500”