Regulamin – praca Zarządu Spółdzielni

Załącznik do Uchwały nr 9/2008 z dnia 27.05.2008r.

REGULAMIN PRACY

ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub. zwany dalej Zarządem działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze;
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. Statutu Spółdzielni;
 4. niniejszego Regulaminu.

II. SKŁAD I TRYB POWOŁYWANIA ZARZĄDU.

§2

 1. Zarząd składa się z dwóch członków, w tym Prezesa oraz jego Zastępcy.

 2. Członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcę wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Rada Nadzorcza. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Ponadto Walne Zgromadzenie może odwołać tych Członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

 3. Odwołanie Członka Zarządu w każdym przypadku wymaga głosowania tajnego.

 4. Odwołanemu Członkowi Zarządu, Rada Nadzorcza zobowiązana jest dostarczyć na piśmie uzasadnienie odwołania w ciągu 7 dni od daty podjęcia takiej uchwały.

§3

 1. Prezes kieruje pracą Zarządu, a w przypadku nieobecności Prezesa jego prawa i obowiązki wykonuje Zastępca Prezesa (o dłuższej swojej nieobecności – ponad 1 tydzień – Prezes zawiadamia Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

 2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Prezesa Zarządu wykonuje Zarząd z kontrasygnatą Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

III. ZAKRES UPRAWNIEŃ ZARZĄDU.

§4

 1. Zarząd kolegialnie kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zakresu działania Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji i wykonywanie czynności nie zastrzeżonych w ustawie oraz w statucie dla innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków spółdzielni,
  2. zawieranie umów o budowę lokali,
  3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  4. zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu,
  5. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
  6. zawieranie umów najmu lokali oraz umów dzierżawy gruntów,
  7. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
  8. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  9. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,
  11. udzielanie pełnomocnictw,
  12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  13. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  14. współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz z innymi organizacjami.
 3. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

 4. W zakresie organizacji działalności i gospodarki Spółdzielni:

  1. sporządzanie projektów Struktury organizacyjnej Spółdzielni i podziału czynności w Zarządzie;
  2. przygotowywanie projektów uchwał przedstawianych do decyzji Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej;
  3. sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności składanych Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzenie;
  4. angażowanie, awansowanie, nagradzanie i zwalnianie, degradacja i karanie pracowników;
  5. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań do wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie;
  6. zabezpieczanie majątku Spółdzielni;
  7. egzekwowanie zaległości płatniczych wobec Spółdzielni;
  8. nabywanie środków trwałych, których nabycie nie jest zastrzeżone do decyzji innych organów Spółdzielni;
  9. wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych;
  10. powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót i innych komisji;
  11. odpisywanie w ciężar kosztów nieściągalnych należności;
  12. ustosunkowywanie się do zaleceń polustracyjnych oraz wniosków innych organów kontrolnych;
  13. współdziałanie z władzami samorządu terytorialnego i jednostkami administracji rządowej oraz z organizacjami spółdzielczymi, społecznymi i gospodarczymi.

IV. RAMOWE ZAKRESY CZYNNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU.

§5

 1. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za całokształt działalności Spółdzielni. Do zakresu czynności Prezesa Zarządu należy:

  1. kierowanie pracą Zarządu Spółdzielni poprzez:

   a/ zwoływanie posiedzeń Zarządu,

   b/ przewodniczenie posiedzeniom Zarządu,

   c/ przedkładanie informacji z działalności Zarządu,

   d/ zabezpieczenie materiałów na posiedzenie Zarządu,

   e/ przekazywanie do wykonania ustaleń Zarządu,

   f/ zabezpieczenie właściwego udokumentowania pracy Zarządu.

  2. nadzór, kontrola oraz koordynacja pracy Członków Zarządu;

  3. nadzór nad prawidłową gospodarką, majątkiem i środkami finansowymi Spółdzielni;

  4. współpraca z Radą Nadzorczą i branie udziału w jej posiedzeniach lub uzgadnianie udziału innego członka Zarządu;

  5. udział w posiedzeniach Prezydium Rady Nadzorczej;

  6. współpraca z komisjami Rady Nadzorczej;

  7. analizowanie potrzeb i możliwości inwestycyjnych;

  8. opracowanie planów remontów budynków i obiektów oraz nadzór nad ich wykonaniem.

 2. Prezesowi Zarządu podporządkowane są :

  1. sprawy pracownicze oraz BHP i p.poż.,

  2. sprawy organizacyjne i prawne,

  3. służby finansowe i ekonomiczne,

  4. całokształt spraw członkowskich oraz bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru członków,

  5. sprawy samorządowe.

 3. Pozostałe sprawy należące do kompetencji Prezesa Zarządu określa struktura organizacyjna.

§6

 1. Do zakresu czynności Zastępcy Prezesa Zarządu należy:

  1. Nadzór nad bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni w zakresie:

   a/ prowadzenie prawidłowej administracji i eksploatacji budynków wraz ze wszystkimi urządzeniami w osiedlach z uwzględnieniem kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi;

   b/ działalności służb administracyjno – konserwacyjnych.

  2. Współpraca z Radą Nadzorczą i jej komisjami w zakresie wynikającym z pełnionej funkcji.

  3. Kierowanie pracą Zarządu w czasie nieobecności Prezesa Zarządu.

  4. nadzór ekonomiczno – finansowy nad działalnością Spółdzielni.

V. ORGANIZACJA PRACY ZARZĄDU.

§7

 1. Zarząd na posiedzeniach Zarządu podejmuje uchwały oraz inne decyzje.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej raz w miesiącu.

 3. Każdy z Członków Zarządu może wnieść do porządku obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga decyzji Zarządu.

 4. Uchwały Zarządu podejmowane są jednomyślnie.

 5. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu lub w głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały mogą być również wynikiem głosów częściowo oddanych na posiedzeniu, częściowo na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 6. Członkowie Zarządu nie mogą brać udziału w podejmowaniu uchwał w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

 7. Uchwała może być podjęta, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu albo głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 8. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub przedstawiciel upoważniony przez Radę Nadzorczą oraz inne osoby zaproszone.

 9. W celu wykonania uchwał organów Spółdzielni, Prezes Zarządu może wydać pisemne zarządzenie.

§8

Zarząd zobowiązany jest składać Radzie Nadzorczej sprawozdanie z realizacji planów gospodarczych i innych zamierzeń co najmniej raz na kwartał oraz z wykonania uchwał Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§9

 1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać: datę posiedzenia, nazwiska Członków Zarządu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, krótki przebieg dyskusji i treść podjętych uchwał. Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisują członkowie Zarządu obecni na danym posiedzeniu.

 2. Zarząd zobowiązany jest do prowadzenia, zbioru i ewidencji podjętych uchwał oraz kontroli ich realizacji.

§10

 1. Oświadczenie woli w imieniu Spółdzielni składają dwaj członkowie Zarządu.

 2. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych.

 3. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

§11

Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu 25.08.2023 roku.

SEKRETARZ RN: PRZEWODNICZĄCY RN:
Ireneusz CHMIELEWSKI Józef AUGUSTYNIAK