Regulamin – praca Rady Nadzorczej

REGULAMIN PRACY RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

I. POWOŁANIE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

§ 1

Rada Nadzorcza jest statutowym organem Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim działającym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze;
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych;
 3. statutu Spółdzielni;
 4. niniejszego regulaminu.

§ 2

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Zakres działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółdzielni.

§ 3

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał Przewodniczący RN, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się również na wniosek 5 członków RN lub na wniosek Zarządu w terminie do 2 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 3. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej RN zwołuje najstarszy wiekiem członek tej Rady w celu ukonstytuowania się i dokonania wyboru: Przewodniczącego, jego Zastępcy i Sekretarza.

 4. Pierwsze posiedzenie RN powinno być zwołane w terminie 21 dni od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym wybrano członków Rady Nadzorczej.

§ 4

W posiedzeniach Rady Nadzorczej, prezydium Rady i posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz zaproszeni goście.

II. TRYB OBRADOWANIA I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 5

 1. Uchwały Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności co najmniej połowy aktualnej liczby składu jej członków i były objęte porządkiem obrad.

 2. Uchwały RN zapadają większością głosów, chyba że ustawy lub Statut stanowią inaczej. Głosowanie odbywa się jawnie imiennie z wyjątkiem: wyboru i odwołania członków Zarządu. W tym celu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Komisję Skrutacyjną w składzie co najmniej 3 osobowym.

 3. Przewodniczący zarządza tajne głosowanie na wniosek radnego poparty przez większość obecnych na posiedzeniu.

 4. Członek RN, który nie zgadza się z treścią podjętej uchwały może złożyć do protokołu lub na piśmie swoje zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.

 5. Uchwały RN regulujące stosunki pomiędzy Spółdzielnią a jej członkami (np. uchwały dotyczące ustalania opłat eksploatacyjnych, regulaminu porządku domowego itp.) powinny być podawane do wiadomości członków za pośrednictwem Zarządu Spółdzielni w terminach określonych w statucie.

§ 6

 1. Termin i projekt porządku obrad posiedzenia Rady ustala Prezydium RN.

 2. Porządek obrad każdego posiedzenia przewiduje między innymi :

  1) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady;

  2) omówienie wykonania uchwał, decyzji i zaleceń RN;

  3) sprawozdanie komisji stałych za okres od ostatniego posiedzenia.

 3. Jeżeli posiedzenie Rady zostało zwołane w trybie określonym w § 3 ust. 2 regulaminu Rady w porządku obrad powinny być zamieszczone oznaczone przez wnioskujących sprawy.

 4. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad doręcza się członkom Rady przynajmniej na 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia. Razem z zawiadomieniem doręcza się projekty uchwał z załącznikami. Projekty uchwał powinny być parafowane przez prawnika. Projekty uchwał winne zawierać uzasadnienie uchwały.

 5. Zawiadomienie o porządku i terminie obrad RN powinno być również zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni w w/w terminie.

 6. Na posiedzeniu Rady przed zatwierdzeniem porządku obrad członek Rady może zgłosić przewodniczącemu uzasadniony wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad pod warunkiem, że wniosek nie wymaga podjęcia uchwały.

§ 7

 1. Posiedzenie RN prowadzi Przewodniczący Rady lub jego Zastępca.

 2. Po przedstawieniu przez referentów sprawy zamieszczonej w danym punkcie porządku obrad i uzyskaniu w tym zakresie wyjaśnień członków Zarządu, opinii właściwych komisji Rady, Przewodniczący otwiera dyskusję udzielając uczestnikom posiedzenia głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą obecnych dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 3. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszeń. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania.

 4. Wnioski i oświadczenia do protokołu mogą być zgłaszane ustnie. Na prośbę Przewodniczącego wnioski i oświadczenia należy składać pisemnie.

 5. Członek Rady Nadzorczej nie uczestniczy w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście go dotyczącej.

§ 8

 1. Z obrad RN sporządza się protokół, który podpisują Przewodniczący zebrania i Sekretarz RN, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego lub Sekretarza, inny członek Prezydium.

 2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających z członkostwa, w których członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o sposobie i terminie złożenia odwołania.

 3. Uchwały Rady przechowuje się w siedzibie Spółdzielni w odrębnej księdze uchwał. Kopie uchwał Sekretarz Rady przekazuje Zarządowi.

 4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowuje się w siedzibie Spółdzielni (pokój Rady Nadzorczej). Po zakończeniu kadencji Rady ustępujący Przewodniczący wraz z Sekretarzem Rady przekazują protokoły i księgę uchwał nowemu Przewodniczącemu Rady sporządzając na tą okoliczność stosowny protokół.

 5. Sekretarz Rady czuwa nad rzetelnym sporządzaniem protokołu odzwierciedlającym przebieg obrad Rady.

§ 9

 1. Rada Nadzorca wybiera (i odwołuje) członków Zarządu Spółdzielni z nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym.

 2. Rada Nadzorcza ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu w oparciu o zatwierdzony uchwałą regulamin konkursu.

 3. Przewodniczący zapoznaje zebranych z ostateczna listą kandydatów i zarządza wybranie komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów.

 4. Komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osobowym przygotowuje karty wyborcze z pieczęcią Spółdzielni.

 5. Wybór i odwołanie Zarządu przeprowadza się odrębnie dla każdego członka Zarządu.

 6. Głosowanie odbywa się poprzez wrzucenie karty wyborczej do urny w obecności członków komisji skrutacyjnej.

 7. W przypadku wyboru Członka Zarządu głosujący skreśla nazwiska kandydatów na których nie głosuje.

 8. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów obliczy komisja skrutacyjna, która na tę okoliczność sporządza stosowny protokół.

 9. W przypadku odwołania Członków Zarządu głosujący oddają głos „za” lub „przeciw” odwołaniu.

 10. Odwołanie członka Zarządu wymaga pisemnego uzasadnienia. Uchwałę wraz uzasadnieniem doręcza się odwołanemu członkowi Zarządu.

 11. Wyniki głosowania ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej.

III. PREZYDIUM I KOMISJE RADY NADZORCZEJ

§ 10

 1. Prezydium Rady Nadzorczej oraz jej komisje mają charakter pomocniczy dla Rady. Ich skład i działanie określają statut i niniejszy regulamin.

 2. Posiedzenia Prezydium są zwoływane przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.

 3. Posiedzenia Prezydium Rady odbywają się w miarę potrzeb.

 4. Posiedzenia Prezydium są protokołowane. Protokoły, które podpisują Przewodniczący lub jego Zastępca oraz Sekretarz Rady, przechowywane są w siedzibie Spółdzielni.

§ 11

 1. Rada Nadzorcza powołuje komisje stałe (rewizyjną i budowlaną) oraz inne komisje w miarę potrzeb.

 2. Komisje stałe Rady Nadzorczej składają się co najmniej z 3 członków wybieranych z grona Rady.

 3. Każda komisja Rady na podstawie upoważnienia Rady uprawniona jest do wykonywania czynności kontrolno nadzorczych i przekazywania RN swoich spostrzeżeń i wniosków wynikających z tych kontroli.

 4. Komisje składają na posiedzeniach Rady informacje o wynikach swoich prac, a w miarę potrzeby pisemne opinie dotyczące materiałów składanych przez Zarząd pod obrady Rady Nadzorczej.

 5. Sprawozdania i wnioski przedkładają do rozpatrzenia RN.

 6. Komisje RN współpracują ze sobą i w miarę potrzeby mogą odbywać wspólne posiedzenia.

 7. Rada nadzorcza może dokonywać zmian w składzie komisji.

 8. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

 1. Obsługę RN zapewnia Zarząd Spółdzielni.

 2. Członkom Rady Nadzorczej, za udział w pracach Rady przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w statucie.

§ 13

 1. W sprawach działalności Rady nie objętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie: Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statut Spółdzielni.

 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę odpowiada za nią osobiście. Do odpowiedzialności karnej członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy karne Prawa spółdzielczego (art. 267c i 267d).

§ 15

Regulamin został zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie w dniu 28.06.2023 roku.

SEKRETARZ WZ: PRZEWODNICZĄCY WZ:
Ireneusz CHMIELEWSKI
Józef AUGUSTYNIAK