Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Użytkownik lokalu – osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu tj.: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu, umowa najmu oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego.
 2. Mieszkańcy – wszystkie osoby zamieszkujące w zasobach Spółdzielni.
 3. Lokal – lokale mieszkalne i użytkowe.

§ 2

Postanowienia niniejszego regulaminu określają obowiązki i uprawnienia zarządcy nieruchomości oraz wszystkich mieszkańców – użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni – zarówno członków, jak i osób nie będących członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, członków będących właścicielami lokali, członków oczekujących na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, właścicieli nie będących członkami i najemców lokali nie będących członkami.

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają na celu ochronę mienia Spółdzielni, utrzymania bezpieczeństwa, higieny i estetyki budynków, ich otoczenia oraz zapewnienia warunków zgodnego współżycia społecznego mieszkańców.
 2. Regulamin ten obowiązuje wszystkich użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny w zakresie niniejszego regulaminu za wszystkie osoby wspólnie z nim zamieszkujące oraz zaproszonych gości.
 4. Warunkiem zgodnego współżycia wszystkich mieszkańców jest wzajemna pomoc i niezakłócanie sobie spokoju oraz przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad porządku publicznego.

§ 3

Mieszkańcy powinni współdziałać z administracją Spółdzielni we wszystkich sprawach związanych z należytym utrzymaniem lokali, budynków i urządzeń zarówno domowych, jak i zewnętrznych oraz w zakresie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu. Mieszkańcy obowiązani są do oszczędnego używania wody, światła na klatkach schodowych i w piwnicach oraz informowanie Administracji Spółdzielni o wszystkich zaobserwowanych przejawach marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 4

W sprawach spornych wynikłych z korzystania z powierzchni wspólnego użytku i terenów osiedla, zainteresowani winni się zwracać do Administracji Spółdzielni.

II. PRZEPISY W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA LOKALI

§ 5

 1. Wyłącznym upoważnieniem do zajęcia i użytkowania lokalu jest wydany na piśmie przez Spółdzielnię przydział, umowa na ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, akt notarialny ustanawiający odrębną własność lokalu lub umowa najmu.
 2. Przejęcie lokalu do użytkowania przez użytkownika lokalu winno nastąpić w terminie wymienionym w umowie w formie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim, a przedstawicielem Administracji Spółdzielni.
 3. Użytkownik lokalu ma obowiązek:
  • poinformować na piśmie w ciągu 7 dni Administrację Spółdzielni o nowych użytkownikach lokalu w przypadku jego wynajęcia w całości;
  • złożyć stosowne oświadczenie w terminie 7 dni o zmianie ilości osób zamieszkałych w lokalu;
  • Administracja Osiedla ma prawo kontroli ilości zamieszkałych osób w lokalu;
  • zwalniany lokal zdaje użytkownik lokalu w formie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego między nim a Administracją Spółdzielni.
 4. O terminie opróżnienia lokalu użytkownik lokalu winien powiadomić Administrację co najmniej z wyprzedzeniem dwóch tygodni, celem umożliwienia przeprowadzenia kontroli stanu opróżnionego lokalu i przygotowania protokołu zdawczo- odbiorczego.
 5. Kosztami remontu lub odnowienia lokalu obciąża się zdającego ten lokal użytkownika lokalu, z możliwością – w przypadku odmowy zapłaty – ściągnięcia należności na drodze sądowej lub poprzez pokrycie jej z wkładu lub udziału członkowskiego – o ile zainteresowany równocześnie występuje ze Spółdzielni – oraz kaucji w przypadku lokalu użytkowego.
 6. Użytkownik lokalu, który opuszcza lokal bez wiedzy Administracji Spółdzielni bierze na siebie całą odpowiedzialność za później wynikłe zniszczenie.
 7. Lokale mogą być użytkowane wyłącznie na cele określone w przydziale, umowie o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, akcie notarialnym ustanawiającym odrębną własność lub umowie najmu, w przeciwnym razie, na zmianę sposobu użytkowania należy uzyskać zgodę Spółdzielni.
 8. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne użytkowanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, użytkownik lokalu obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 9. W lokalu mieszkalnym może być wykonywana tylko taka działalność gospodarcza, zawód, która nie zakłóca spokoju i porządku publicznego. Zgodę na tego rodzaju działalność wyraża Administracja Spółdzielni.

III. PRZEPISY DOTYCZĄCE UTRZYMANIA W NALEŻYTYM STANIE TECHNICZNYM BUDYNKÓW, URZĄDZEŃ I INSTALACJI ORAZ LOKALI

Obowiązki Spółdzielni – zarządcy nieruchomości

§ 6

Administracja Spółdzielni obowiązana jest zapewnić sprawne usuwanie usterek budynku lub innych urządzeń z nim związanych.

§ 7

Koszt wykonania napraw powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lokalu i jego urządzeń obciąża użytkownika lokalu.

§ 8

Spółdzielnia – zarządca nieruchomości – obowiązana jest do:

 1. Protokolarnego przekazywania lokali ich użytkownikom oraz protokolarnego odbioru w przypadku przekazywania lokalu do Spółdzielni przez użytkownika.
 2. Wyegzekwowania od wykonawcy usunięcia wad wynikłych ze złego wykonania budowy, modernizacji i remontu lub wad budowlanych powstałych w okresie gwarancyjnym.
 3. Utrzymania w należytym stanie technicznym, porządku i czystości budynków oraz ich otoczenia i pomieszczeń wspólnego użytku jak: korytarze piwniczne, strychy, przedsionki (wiatrołapy), podesty parteru (od drzwi wejściowych do budynku do pierwszych schodów klatki schodowej), place zabaw dziecięcych i młodzieżowych oraz wyposażenie domów w sprzęt p.pożarowy, o ile jest to w dokumentacji technicznej budynku.
 4. Zapewnienia sprawnego działania urządzeń technicznych w budynkach, tj. prawidłowego oświetlenia, prawidłowego ogrzewania, dostarczania wody wodociągowej oraz na cele c.o.
  i c.w., itp.
 5. Zapewnienia odpowiednich zbiorników do składowania odpadów i nieczystości, a także zabezpieczenie ich opróżnienia oraz utrzymania w należytym stanie pomieszczeń na pojemniki z zachowaniem wymogów sanitarno-porządkowych.

Obowiązki i prawa użytkowników

§ 9

 1. Użytkownik lokalu obowiązany jest utrzymać zajmowany lokal, urządzenia i wyposażenie lokalu oraz inne przydzielone mu pomieszczenia (garaże, pomieszczenia na wózki, piwnice itp.) we właściwym stanie sanitarnym i technicznym poprzez wykonywanie napraw, konserwacji i odnawianie. Obowiązki użytkownika lokalu w tym zakresie określa Załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. W razie niewywiązania się użytkownika lokalu z obowiązków wynikających z Załącznika Nr 1 niniejszego regulaminu, Spółdzielnia po bezskutecznym wezwaniu ma prawo przeprowadzić te naprawy na jego koszt.
 3. Zabrania się spożywania alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w pomieszczeniach i korytarzach piwnicznych.
 4. Piwnice służą do przechowywania wyłącznie zapasów na użytek własny.
 5. W pomieszczeniach ogólnego użytku przechowywanie starych mebli i przedmiotów tworzących bałagan i zagrożenie oraz urządzanie warsztatów i klubów jest niedozwolone.
 6. Pomieszczenia wózkowni służą wyłącznie do przechowywania wózków dziecinnych, sanek, rowerów, nart itp.
 7. Powierzchnia użytkowa w wózkowni, przewidziana do wykorzystania przez użytkowników z danego mieszkania, winna być proporcjonalnie obliczona w stosunku do liczby mieszkań przynależnych do tej wózkowni.
 8. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z wózkowni rozstrzyga Administracja Spółdzielni.

§ 10

 1. Przeróbki w lokalu, obejmujące przebudowę, balkonów i loggii naruszających ich konstrukcje, zakładanie krat w oknach, wymianę stolarki okiennej, mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą Administracji Spółdzielni na koszt użytkownika lokalu. Pozostałe przeróbki typu stawianie i rozbieranie ścianek działowych, instalowanie dodatkowych kranów i innych urządzeń sanitarnych, krycie przewodów wodno-kanalizacyjnych, wymagają zgłoszenia do Administracji Spółdzielni. W/w przeróbki dokonywane są na koszt użytkownika lokalu.
 2. Zabrania się przerabiania instalacji wentylacyjnej, montowania wszelkich mechanicznych urządzeń wentylacyjnych w istniejących kanałach wentylacyjnych.
 3. Za straty wynikłe z tytułu niewłaściwie dokonanych przeróbek, winę w stosunku do Spółdzielni i osób trzecich ponosi użytkownik lokalu.
 4. Remonty i modernizacje w mieszkaniu związane z hałaśliwymi robotami uciążliwymi dla współmieszkańców mogą być wykonywane tylko w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 20:00.

§ 11

Nie wolno naprawiać we własnym zakresie bezpieczników znajdujących się poza obrębem lokalu (na klatkach schodowych, w piwnicach itp.).

§ 12

W piwnicach nie wolno instalować żadnych dodatkowych gniazd i punktów świetlnych bez zgody Administracji. Wykonany za zgodą Administracji punkt świetlny musi być również przez nią odebrany.

§ 13

 1. Zabronione jest instalowanie na dachach domów anten telewizyjnych, radiowych oraz innych urządzeń bez zgody Administracji Spółdzielni. Za straty powstałe przy montażu anteny (uszkodzenia dachu, rynien itp.) odpowiedzialni są użytkownicy lokali.
 2. Samowolne wchodzenie na dachy budynków bez zgody Administracji Spółdzielni jest surowo zabronione.
 3. Zabroniony jest montaż na elewacjach zewnętrznych budynków – anten satelitarnych, przekaźników sygnału sieci Internetu oraz innych urządzeń teletechnicznych. Powyższy zakaz dotyczy także prowadzenia wszelkich przewodów po zewnętrznych ścianach elewacyjnych (w tym przewodów niezamocowanych do ściany) oraz montażu wszelkiego rodzaju haków, kotew i uchwytów, służących do innych niż wymienione celów.
 4. Montażu urządzeń, o których mowa w ust. 3 można dokonać wyłącznie za zgodą Zarządu, po uzgodnieniu sposobu i warunków technicznych z Administracją Spółdzielni.

§ 14

 1. Na okres zimy użytkownicy lokali mają obowiązek zabezpieczyć lokale przed utratą ciepła poprzez uszczelnianie drzwi, okien i okienek piwnicznych; w przeciwnym przypadku nie będą uwzględniane reklamacje z tytułu ewentualnego niedogrzewania pomieszczeń.
 2. Wszyscy mieszkańcy wchodzący i wychodzący z budynku winni zamykać za sobą drzwi wejściowe.
 3. Celem racjonalnego oszczędzania energii cieplnej w mieszkaniu należy korzystać z zamontowanych na grzejnikach zaworów grzejnikowych przy zachowaniu następujących warunków:
  1. grzejnik nie powinien być zasłonięty,
  2. głowica termostatyczna aby mogła właściwie ocenić temperaturę w pomieszczeniu, musi być swobodnie „opływana” powietrzem cyrkulującym w pomieszczeniu tzn. nie może być zasłonięta, przykryta czy zabudowana,
  3. wietrzenie pomieszczeń w sezonie grzewczym powinno być krótkie i intensywne, w tym czasie należy ustawić pokrętło głowicy termostatycznej w położeniu „0”.

§ 15

Zabrania się zastawiania dojść do wodomierzy, gazomierzy, głównych zaworów wodociągowych, gazowych i ciepłowniczych znajdujących się w mieszkaniach (lokalach użytkowych) lub piwnicach (zastawianie meblami, półkami itp.), do których dostęp winien być umożliwiony przedstawicielowi Spółdzielni o każdej porze.

§ 16

 1. Użytkownicy lokali mają obowiązek natychmiastowego zgłoszenia do Administracji Spółdzielni wszelkich awarii urządzeń i instalacji, zarówno użytkowanych przez nich pomieszczeń jak i poza ich obrębem.
 2. W przypadku awarii urządzeń gazowych, elektrycznych, wod.-kan., c.o., c.w., należy ponadto powiadomić odpowiednie pogotowie techniczne.
 3. W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji, dezynfekcji należy udostępnić wszystkie pomieszczenia wskazane przez Administrację Spółdzielni.
 4. Użytkownicy lokali mają bezwzględny obowiązek stosowania zaleceń pokontrolnych wynikających z przepisów prawa budowlanego i innych obowiązujących przepisów.

§ 17

Administracja Spółdzielni lub osoby przez nią upoważnione uprawnione są do kontroli stanu technicznego lokalu i urządzeń oraz ewidencji osób.

IV. PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI DOMÓW I OTOCZENIA

§ 18

Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są przestrzegać higieny, porządku i czystości zarówno w lokalach i pomieszczeniach oddanych do ich wyłącznego użytku jak i w pomieszczeniach wspólnego użytkowania (pralnie, suszarnie, korytarze piwniczne itp.) oraz na terenie całego osiedla, przeciwstawiając się wszelkim przejawom marnotrawstwa i dewastacji mienia spółdzielczego.

§ 19

 1. Utrzymanie porządku i czystości na klatkach schodowych należy do obowiązków mieszkańców, za wyjątkiem pomieszczeń wspólnego użytku wymienionych w § 8 ust. 3.
 2. Sposób sprzątania (dyżury lub zlecenia) w poszczególnych budynkach ustalają mieszkańcy między sobą.
 3. Pełniący dyżur obowiązany jest do zamiatania i mycia klatki schodowej i korytarzy z uwzględnieniem posadzek, ścian, okien, balustrad itp.

§ 20

Celem utrzymania porządku w obrębie nieruchomości zabronione jest:

 1. wyrzucanie przez okna oraz z balkonów i loggii śmieci, niedopałków itp.,
 2. wyrzucanie śmieci gdzie indziej aniżeli do specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemników, pamiętając jednocześnie o nie zaśmiecaniu pomieszczeń śmietnikowych i każdorazowym zamykaniu klap od pojemników,
 3. wyrzucanie do muszli klozetowej przedmiotów i odpadów, powodujących zapychanie kanalizacji,
 4. czyszczenia obuwia, wózków dziecięcych, rowerów, sanek itp. na klatkach schodowych i korytarzach oraz ich przetrzymywanie w w/w miejscach,
 5. rysowanie, pisanie, drapanie itp. ścian (elewacji) budynków,
 6. niszczenie zieleni, łamanie drzewek, krzewów i granie w piłkę w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 7. urządzanie ogródków kwiatowych bez zgody Administracji Spółdzielni; dotyczy to również nasadzania drzewek i krzewów na terenach osiedli,
 8. trzepanie dywanów, chodników, pościeli, ubrań oraz opróżnianie pochłaniaczy odkurzaczy na balkonach, loggiach i klatkach schodowych,
 9. grillowanie na balkonach i loggiach,
 10. wysypywanie śmieci pochodzących z odpadów gospodarstwa domowego do koszy parkowych ustawionych przy budynkach, placach zabaw lub alejkach,
 11. ustawiania samochodów na trawnikach, chodnikach uniemożliwiając przejście pieszym oraz dostęp do budynków, a w szczególności dojazdów do kontenerów śmietnikowych,
 12. przetrzymywania motocykli, motorowerów i skuterów na klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych, w wózkowniach, pralniach i suszarniach itp. oraz na chodnikach,
 13. należy do minimum ograniczyć hałas związany z uruchamianiem silników w samochodach i motocyklach (skuterach).

§ 21

Mieszkaniec, któremu przywieziono produkty żywnościowe, meble itp. winien natychmiast po rozładunku uprzątnąć zanieczyszczony teren.

§ 22

Trzepanie i czyszczenie dywanów, pościeli itp. może odbywać się wyłącznie na terenie do tego przeznaczonym tylko w dni powszednie w godz. pomiędzy 7:00 – 21:00.

§ 23

 1. Kwiaty umieszczone na parapetach zewnętrznych oraz na balkonach i loggiach winny być zabezpieczone przed wypadnięciem.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach, loggiach i parapetach okiennych winno odbywać się z umiarem, tak, aby woda nie zalewała ścian i nie niszczyła elewacji, oraz balkonów i loggii sąsiadów.
 3. Każdy użytkownik balkonu i loggii obowiązany jest w okresie zimowym do systematycznego usuwania śniegu.

V. PRZEPISY W ZAKRESIE PRANIA I SUSZENIA BIELIZNY

§ 24

 1. Z pralek domowych należy korzystać w sposób możliwie najmniej zakłócający spokój sąsiadów.
 2. Z pralni i suszarni domowych może korzystać każdy mieszkaniec w kolejności uzgodnionej z innymi mieszkańcami i osobą, która przyjęła na siebie obowiązek przechowywania kluczy.
 3. Z urządzeniami pralni należy obchodzić się z należytą starannością, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia.
 4. W czasie prania należy pomieszczenie pralni wietrzyć, aby ściany, stolarka, sufit i gniazdka elektryczne nie były narażone na zawilgocenie.
 5. Rozciąganie sznurów pomiędzy drzewami w celu suszenia jest zabronione, suszenie na poręczach klatek schodowych jest także niedopuszczalne.
 6. Po ukończeniu prania, pomieszczenia pralni i suszarni należy doprowadzić do należytego stanu oraz dokonać opłat za zużyte media (wodę, gaz, energię elektryczną).
 7. W pralni nie wolno prać w celach zarobkowych.
 8. Należy przyjąć zasadę, że korzystanie z pralni powinno trwać nie dłużej niż 2 doby.

VI. PRZEPISY W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA MIESZKAŃCÓW BUDYNKU (OSIEDLA)

§ 25

 1. Zgodne współżycie wszystkich mieszkańców uzależnione jest wyłącznie od samych mieszkańców, przestrzegania przepisów w zakresie porządku publicznego, wzajemnej pomocy i niezakłócania sobie spokoju.
 2. Zabrania się (zakazuje się) gromadzenia osób na klatkach schodowych, wiatrołapach, korytarzach piwnicznych i prześwitach.
 3. Za niewłaściwe zachowanie się dzieci, jak hałasowanie, brudzenie ścian (rysowanie na ścianach) niszczenie urządzeń i instalacji, wybijanie szyb oraz niszczenie trawników, kwiatów, krzewów, drzew i urządzeń do zabaw odpowiedzialni są rodzice lub osoby, pod których opieką się znajdują. (przepisy rozdziału II Kodeksu Rodzinnego)
 4. Za bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw, alejkach, terenach zielonych odpowiedzialni są ich rodzice lub osoby, pod których opieką się znajdują.
 5. Za wyrządzone szkody rodzice i prawni opiekunowie będą obciążani kosztami naprawy wyrządzonych szkód.
 6. Korzystanie z urządzeń zabawowych przez dzieci do 7 lat powinno odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (rodziców lub opiekunów).
 7. Zabrania się głośnego nastawiania odbiorników radiowych, telewizyjnych, gramofonów, magnetofonów itp., jak również głośnej gry na instrumentach w godz. 22:00 – 6:00, natomiast w godz. 7:00 – 22:00 zabrania się nastawiania wymienionych odbiorników i gry na instrumentach o natężeniu dźwięku zakłócającym spokój sąsiadom.
 8. W godzinach 22:00 – 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 9. Zabrania się prowadzenia głośnych i uciążliwych prac w dni świąteczne.
 10. Zabrania się przetrzymywania i dokarmiania wszelkich zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku, w tym na korytarzach piwnicznych i klatkach schodowych.
 11. Zabrania się dokarmiania ptaków na parapetach, balkonach oraz terenach administrowanych przez Spółdzielnię.
 12. Obowiązkiem każdego użytkownika lokalu jest dbanie o estetykę i porządek na balkonie, a w szczególności niedopuszczanie do gniazdowania ptaków. W przypadku uchylania się od tego obowiązku Spółdzielnia dokona uprzątnięcia oraz osiatkowania balkonu na koszt użytkownika lokalu.
 13. Szafki reklamowe i szyldy w bramach, na murach domów i w terenie mogą być instalowane jedynie po otrzymaniu zgody od Administracji Spółdzielni.
 14. Umieszczanie wszelkich reklam i ogłoszeń na terenie osiedla bez zgody Administracji Spółdzielni jest zabronione.

§ 26

 1. Niedozwolona jest hodowla i przetrzymywanie zwierząt gospodarczych i ptactwa domowego w pomieszczeniach mieszkalnych, piwnicach i pomieszczeniach wspólnego użytku.
 2. Dopuszcza się posiadanie w mieszkaniach psa, kota oraz innych drobnych zwierząt niezagrażających zdrowiu mieszkańców i niezakłócających spokoju.
 3. Wszystkie psy na terenie osiedla oraz na klatkach schodowych, korytarzach lub innych miejscach wspólnego użytku należy prowadzać na smyczy i w kagańcu.
 4. Zabrania się wprowadzania psów na teren, gdzie usytuowane są urządzenia zabawowe, sportowe i rekreacyjne.
 5. Właściciel psa obowiązany jest usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez psa w miejscach przeznaczonych do publicznego użytku, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych, korytarzach i klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych itp. (uchwała Rady Miasta Tomaszów Lub. nr XXXIII/356/2013 z dnia 10.06.2013 r.).
 6. Za zanieczyszczenia lub uszkodzenia klatek schodowych, zieleńców i innych urządzeń ogólnych przez psy i koty odpowiadają właściciele zwierząt.
 7. Mieszkańcy posiadający psy zobowiązani są opłacać podatki w wysokości określonej przez Radę Miasta.
 8. Właściciel psa obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia swojego psa przeciwko wściekliźnie.
 9. Niedozwolone jest celowe przetrzymywanie szczekających psów na balkonach.

VII. PRZEPISY OKREŚLAJĄCE SPOSÓB UŻYWANIA I KORZYSTANIA Z OSIEDLOWYCH PARKINGÓW ORAZ MIEJSC POSTOJOWYCH

§ 27

 1. W zasobach Spółdzielni parkowanie pojazdów samochodowych dopuszczalne jest wyłącznie na miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, z dnia 20 czerwca 1997 roku.
 2. Osobami uprawnionymi do postoju na miejscach parkingowych są:
  1. mieszkańcy Spółdzielni,
  2. osoby odwiedzające mieszkańców Spółdzielni,
  3. w przypadku parkingów przyporządkowanych należącym do Spółdzielni obiektom handlowym, lokalom użytkowym oraz terenom wynajmowanym na działalność handlowo-usługową osoby posiadające stosowne umowy najmu, pracownicy zatrudnieni u tych osób oraz klienci,
  4. pracownicy Spółdzielni oraz osoby posiadające stosowne zezwolenia.
 3. Na parkingach i miejscach postojowych z wyłączeniem ust. 2 pkt. c) i d) mogą być parkowane wyłącznie samochody osobowe.
 4. Parkowanie pojazdów powinno uwzględniać następujące zasady:
  1. racjonalne wykorzystanie dostępnych miejsc postojowych oraz parkowanie pojazdów centralnie pomiędzy liniami wyznaczającymi stanowisko postojowe,
  2. parkowanie w taki sposób, aby pojazdy były ustawione przodem do budynków mieszkalnych w sposób ograniczający możliwość wdmuchiwania spalin w okna lokali mieszkalnych,
  3. zachowanie kultury parkowania z poszanowaniem mienia (pojazdów) należącego do innych mieszkańców.
 5. Korzystanie z oznakowanych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych dopuszczalne jest wyłącznie przez osoby uprawnione.
 6. Na parkingach i miejscach postojowych zabronione jest:
  1. zastawianie dróg ewakuacyjnych, p-poż. oraz blokowania wyjazdu i wjazdu na parkingi,
  2. parkowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, niesprawnych technicznie lub nie posiadających aktualnych badań technicznych,
  3. parkowanie pojazdów na terenach zielonych, trawnikach oraz ciągach pieszych (chodnikach),
  4. parkowanie w poprzek stanowiska postojowego lub zajmowanie dwu miejsc postojowych przez jeden samochód,
  5. w godzinach określających ciszę nocną tj. od 2200 do 600 włączanie głośnej muzyki oraz nieuzasadnione, powodujące hałas zwiększanie obrotów silnika,
  6. używanie sygnałów dźwiękowych (klakson).
 7. Właściciele pojazdów zobowiązani są do niezwłocznego ich usunięcia z parkingów i miejsc postojowych w przypadku:
  1. remontu parkingu lub jego naprawy (w tym malowania pasów wyznaczających stanowiska postojowe),
  2. konieczności wykonania prac związanych z usunięciem z parkingu zalegającego śniegu,
  3. prowadzenia czynności związanych z pielęgnacją zieleni osiedlowej,
  4. stwierdzenia nieważności badań technicznych pojazdu lub niedostarczenia takich badań w wyznaczonym terminie na uzasadnione wezwanie Spółdzielni.

VIII. PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

§ 28

 1. W razie wybuchu pożaru bez względu na jego rozmiar należy natychmiast zawiadomić telefonicznie straż pożarną i najbliższy komisariat Policji, wskazując miejsce pożaru.
 2. Zabrania się przechowywania w mieszkaniach, piwnicach i innych pomieszczeniach materiałów i przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych oraz żrących i cuchnących.
 3. Używanie otwartego ognia, rozniecanie ognia, palenie papierosów lub innych materiałów w piwnicach, jak i w klatkach schodowych jest surowo zabronione.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29

Ze względu na dobro ogółu mieszkańców, troskę o mienie Spółdzielni oraz higienę w budynkach, każdy użytkownik lokalu obowiązany jest umożliwić służbom technicznym Spółdzielni wejście do lokalu, w celu wykonania naprawy lub usunięcia awarii instalacji i urządzeń technicznych w budynku.

§ 30

 1. W stosunku do użytkowników lokali nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Spółdzielni może stosować upomnienia.
 2. W razie uporczywego lub złośliwego przekraczania postanowień niniejszego regulaminu, Administracja Spółdzielni może kierować wnioski do sądu rejonowego oraz składać wnioski do Rady Nadzorczej Spółdzielni o wykluczenie Członka ze Spółdzielni.

§ 31

Niniejszy regulamin uchwalony został przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim w dniu 16 maja 2016 roku, z mocą obowiązującą od dnia uchwalenia.

§ 32

Z chwilą uchwalenia nowego Regulaminu traci moc obowiązujący dotychczas Regulamin Porządku Domowego.

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Dorota PYŹ
Józef AUGUSTYNIAK

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu Porządku Domowego w sprawie określenia obowiązków Spółdzielni i użytkowników lokali w zakresie wykonywania napraw i remontów lokali.

I. Obowiązki użytkowników lokali

 1. Naprawa i wymiana urządzeń instalacji sanitarnych, wodociągowych i gazowych w mieszkaniu (wanny, zlewozmywaki, umywalki, miski ustępowe, płuczki, baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe, kuchnie gazowe, automaty spłukujące, termostatyczne zawory grzejnikowe).
 2. Wymiana i naprawa przewodów (podejść) instalacji kanalizacyjnych na odcinku od pionu do urządzeń sanitarnych wraz z połączeniem kielichowym trójnika pionu.
 3. Wymiana i naprawa przewodów i uzbrojenia instalacji wodociągowych (lokalówek) wody zimnej i ciepłej na odcinku od trójnika pionu do punktów czerpalnych w mieszkaniu.
 4. Usuwanie zatkania przewodów i syfonów od urządzeń sanitarnych (wanien, zlewozmywaków, umywalek, misek ustępowych itp.) do trójnika zainstalowanego na pionie.
 5. Naprawa i wymiana przewodów, osprzętu, tablic i zabezpieczeń instalacji elektrycznych w mieszkaniach do zabezpieczeń zalicznikowych. Powyższe dotyczy również instalacji elektrycznej w komórkach piwnicznych na odcinku od puszki rozgałęźnej do oprawy oświetleniowej.
 6. Naprawa i wymiana szaf wnękowych, szafek zlewozmywakowych, osłon lub ścianek zakrywających piony instalacyjne.
 7. Naprawa i wymiana podłóg w mieszkaniu (podłoże i posadzka) po okresie rękojmi.
 8. Dopasowanie i uszczelnienie, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa i wymiana okuć i zamków.
 9. Malowanie ścian i sufitów w mieszkaniu wraz z naprawami tynku oraz tapetowanie ścian.
 10. Malowanie okien i drzwi, mebli wbudowanych, ścian i podłóg przeznaczonych do malowania oraz grzejników, zlewozmywaków, wanien, rur i innych urządzeń przeznaczonych do malowania.
 11. Cyklinowanie lub szlifowanie posadzek z parkietu mozaikowego, deszczułek itp. w mieszkaniu.
 12. Poza wymienionymi naprawami użytkownik lokalu obowiązany jest do likwidacji skutków zniszczeń powstałych z jego winy w związku z niewykonaniem ciążących na nim obowiązków. Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika lokalu lub jego domowników obciążają użytkownika lokalu.
 13. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków użytkownika lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko na jego zlecenie, za odpłatnością poza opłatami czynszowymi za użytkowanie lokalu. Odnosi się to również do najemców.

II. Obowiązki Spółdzielni

 1. Konserwacja i naprawa instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami w tym wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych.
 2. Konserwacja i naprawa instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej do trójnika na pionie mieszkaniowym.
 3. Konserwacja i naprawa instalacji kanalizacyjnej od pierwszej studzienki przed budynkiem poprzez poziomy w piwnicy do trójników na pionach mieszkaniowych.
 4. Konserwacja i naprawa instalacji gazowej od kurka (zaworu) głównego w budynku do zaworów (kurków) odcinających urządzenia gazowe.
 5. Konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej od złącza kablowego do zabezpieczeń przedlicznikowych dla poszczególnych mieszkań tj. naprawa i wymiana całej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i zabezpieczeniami zalicznikowymi. W przypadku konieczności wymiany lub włączenia bezpiecznika przedlicznikowego spowodowanego zwarciem lub przekroczeniem poboru mocy w mieszkaniu koszt wymiany lub włączenia ponosi lokator.
 6. Konserwacja i naprawa grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej.
 7. Konserwacja, naprawa i remont elementów konstrukcji budynku, pokrycia dachu, elewacji, ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń wspólnego użytku itp.
 8. Malowanie klatek schodowych, wózkowni, pralni, suszarni.
 9. Naprawa nawierzchni dróg, ulic, placów i chodników oraz tzw.” małej architektury”: murków, schodów, barierek itp.
 10. Konserwacja zieleni osiedlowej.
 11. Konserwacja i naprawa urządzeń zabawowych i sportowych na terenie osiedla.
 12. Odnawianie lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych w okresach gwarantujących utrzymanie w nich czystości i właściwego stanu technicznego poprzez:
  1. malowanie sufitów i ścian,
  2. malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji gazowej i c.o. wraz z grzejnikami (w celu zabezpieczenia przed korozją) co najmniej raz na trzy lata.
 13. Konserwacja, naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i podłoży cementowych.
 14. Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń podgrzewaczy wody w tym piecyków (elektrycznych i gazowych), wanien, mis ustępowych, desek sedesowych, spłuczek ustępowych, automatów spłukujących, zlewozmywaków, umywalek, syfonów, baterii i zaworów czerpalnych, kuchni gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu lokalu. W przypadku wystąpienia przecieków z tych urządzeń bądź z wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej koszt naprawy wykonanej przez pracowników Spółdzielni ponosi lokator lub dokonuje napraw we własnym zakresie. Lokalizacja przecieków wykonana przez pracowników Spółdzielni powodujących zalanie innego mieszkania lub piwnicy również podlega odpłatności.
 15. Usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalu do pionów zbiorczych.
 16. Dokonywanie wszelkich napraw bieżących stolarki okiennej i drzwi balkonowych, parapetów oraz naprawa i wymiana ościeży i skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych, w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 17. Lokator zobowiązany jest partycypować w kosztach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w części nie sfinansowanej z funduszu remontowego według zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 16.05.2016 roku.

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Dorota PYŹ
Józef AUGUSTYNIAK