Regulamin – fundusz remontowy

REGULAMIN

TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 51 ust. 1 pkt 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim tworzy się fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.
 2. W ramach funduszu remontowego Spółdzielni tworzy się fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości oznaczonych w uchwale Zarządu Spółdzielni zgodnie z dyspozycją art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwane dalej „funduszami remontowymi”.
 3. Fundusz remontowy nieruchomości tworzy się z odpisów w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Odpisy sporządza się od wszystkich lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości; również od lokali właścicieli będących członkami Spółdzielni, a także niebędących członkami Spółdzielni. Odpisów na remonty nie sporządza się od pomieszczeń piwnicznych przynależnych do lokali mieszkalnych oraz od pomieszczeń piwnicznych, które zostały przydzielone odpłatnie mieszkańcom danej nieruchomości jako dodatkowe piwnice.
 4. Wysokość odpisów na fundusz remontowy, wynikająca z potrzeb remontowych, określana jest w corocznym planie gospodarczo-finansowym Spółdzielni zatwierdzanym przez Radę Nadzorczą. Jednostką rozliczeniową w ramach sporządzania odpisów jest powierzchnia użytkowa lokali położonych w tej nieruchomości określona w m2 powierzchni użytkowej lokali.
 5. Z tworzonego funduszu remontowego dla danej nieruchomości finansowane są:
  1. )koszty remontów przeprowadzonych w tej nieruchomości;
  2. )koszty remontów nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim zabudowanych infrastrukturą techniczną przeznaczoną do wspólnego użytku będące mieniem Spółdzielni (załącznik nr 1). Koszty te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych danego osiedla;
  3. )koszty remontów nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim zabudowanych infrastrukturą techniczną przeznaczoną do wspólnego użytku będące mieniem Spółdzielni (załącznik nr 2). Koszty te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni wszystkich lokali mieszkalnych;
  4. )koszty remontów nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, na których usytuowane są Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przeznaczone do wspólnego użytku (załącznik nr 3). Koszty te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych Spółdzielni na terenie osiedli w Tomaszowie Lubelskim.
 6. Każda nieruchomość posiada swój fundusz remontowy osobno ewidencjonowany i rozliczany.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. )remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;
 2. )konserwacji – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym prac mających na celu utrzymanie sprawności technicznej jego elementów;
 3. )użytkowniku – należy przez to rozumieć członka Spółdzielni, właściciela lokalu mieszkalnego niebędącego członkiem Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują własnościowe prawa do lokali mieszkalnych, najemcę lokalu mieszkalnego, osoby bez tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.

ROZDZIAŁ II
ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU REMONTOWEGO

§ 3.

 1. Fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, o których mowa w § 1 ust. 2 tworzy się z:
  1. )odpisów w ciężar kosztów;
  2. )odpisów dodatkowych ponad odpis podstawowy na fundusz remontowy, o którym mowa w § 1 ust. 3 w przypadku pilnej potrzeby przeprowadzenia remontu w danej nieruchomości, a przewidziany stan funduszu remontowego tej nieruchomości jaki będzie zgromadzony w najbliższych 10-ciu latach nie zapewni środków na finansowanie tego remontu;
  3. )odpisów dodatkowych ponad odpis podstawowy ustalony przez Radę Nadzorczą w wyniku inwentaryzacji wykorzystania środków finansowych wnoszonych na fundusz remontowy w poszczególnych budynkach docieplonych tak by stawki odpowiednio umożliwiały wyrównanie dysproporcji pomiędzy akumulacją środków a wydatkami remontowymi w okresach poprzednich;
  4. )odszkodowań otrzymanych od jednostek ubezpieczeniowych, odszkodowań od osób które spowodowały szkodę w nieruchomości i zobowiązane były do jej naprawienia;
  5. )wpłat osób korzystających z lokali mieszkalnych bez tytułu prawnego;
  6. )wpłat najemców korzystających z lokali mieszkalnych;
  7. )innych wpływów, na które zezwalają obowiązujące w tym zakresie przepisy.
 2. Fundusz remontowy danej nieruchomości, w razie wystąpienia takiej konieczności, może być zasilony kredytem bankowym. Zaciągnięcie kredytu może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, również właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni, oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością. Decyzję o wysokości kredytu oraz terminie i sposobie jego spłaty podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. Spłata kredytu następuje w okresie nie dłuższym niż 10 lat.
 3. Fundusz remontowy danej nieruchomości w przypadku wystąpienia takiej konieczności może być zasilony pożyczką wewnętrzną z funduszu zasobowego, jeżeli Spółdzielnia posiada wolne środki. Udzielenie pożyczki z funduszu zasobowego powinno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami danej nieruchomości z podaniem im warunków spłaty pożyczki. Spłata pożyczki następuje w okresie nie dłuższym niż 10 lat. Decyzję w sprawie pożyczki, jej wysokości oraz terminu spłaty podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
 4. Obciążenia pobierane od członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali, będących i niebędących członkami Spółdzielni, na poczet spłat, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3, nalicza i uruchamia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o przywołaną w ich treści uchwałę. Naliczone kwoty stają się wymagalne w terminie najbliższego zobowiązania czynszowego, następującego po dacie rozpoczęcia remontu, na który zaciągnięto pożyczkę bądź kredyt.
 5. Ustala się dodatkowy odpis na fundusz remontowy z tytułu docieplenia budynków w kwocie 0,75 zł/m2/m-c. Odpis powyższy nie dotyczy budynku mieszkalnego w Bełżcu.

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM

§ 4.

 1. Fundusz remontowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych, w celu utrzymania zasobów mieszkaniowych we właściwym stanie technicznym, umożliwiającym ich dalszą eksploatację, z uwzględnieniem § 5.
 2. Gospodarkę funduszem remontowym prowadzi Zarząd Spółdzielni w oparciu o roczny plan (rzeczowo-finansowy) zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

ROZDZIAŁ IV
FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI

§ 5.

 1. Fundusz remontowy nieruchomości tworzy się i ewidencjonuje się dla każdej nieruchomości określonej uchwałą Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Fundusz remontowy nieruchomości przeznaczony jest na finansowanie kosztów remontów części wspólnych budynku i urządzeń danej nieruchomości, które przeznaczone są do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w danej nieruchomości.
 2. Z funduszu remontowego finansuje się:
  1. )remonty elewacji budynku, w tym m.in.: remonty fundamentów, remonty i malowanie elewacji, ocieplenie ścian, stropów piwnic i stropodachów, remonty balkonów i loggii itp.;
  2. )remonty pokrycia dachowego oraz obróbki blacharskie;
  3. )remonty i wymianę drzwi wejściowych do budynku, do pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców np. suszarni, pralni, piwnic, pomieszczeń z urządzeniami technicznymi. Wymiana drzwi wejściowych drewnianych i metalowych na aluminiowe oraz okien drewnianych na plastikowe na klatkach schodowych finansowana jest w 50% przez Spółdzielnię. Do dokonania wymiany w/w urządzeń niezbędna jest zgoda większości osób zamieszkałych na danej klatce schodowej lub w przypadku docieplania bloku zgody większości osób zamieszkałych w danym bloku na w/w docieplenie;
  4. )remonty pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców np. suszarni, pralni, piwnic, pomieszczeń z urządzeniami technicznymi, klatek schodowych, a także remonty, malowanie i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w wymienionych pomieszczeniach z zastrzeżeniem § 5 ust. 2 pkt 3. Malowanie w/w pomieszczeń przeprowadza się co najmniej raz na 10 lat;
  5. )dofinansowania części kosztów wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej, w oparciu o przedłożone i zaakceptowane faktury, do wysokości 50 % wartości zakupu, nie więcej niż 230 zł do 1 m2 okna i 200 zł do 1 m2 drzwi balkonowych (bez montażu i materiałów pomocniczych). Warunkiem uzyskania dopłaty jest:
   1. )zakwalifikowanie przez komisję Spółdzielni – stolarki okiennej do wymiany ze względu na stan techniczny,
   2. )spełnienia warunków technicznych, potwierdzonych protokółem odbioru przez komisję techniczną Spółdzielni:
    • zamontowana stolarka musi być zgodna z funkcją i architekturą budynku ( nie można zmieniać wyglądu okien i dzielić szyb ),
    • współczynnik przenikania ciepła U(max) dla okien i drzwi balkonowych musi być mniejszy lub równy 0,9 W/m2K,
    • stolarka okienna musi posiadać funkcję mikrowentylacji oraz zainstalowane nawiewniki ciśnieniowe samoregulujące o wydajności maksymalnej co najmniej 20 m3/h przy różnicy ciśnień Δp=10Pa,
    • wraz z wymianą stolarki należy uzupełnić ubytki w ościeżach oraz uszczelnić styki z parapetem zewnętrznym,
    • w dniu odbioru należy przedstawić oryginał faktury VAT oraz atesty i aprobaty techniczne na okna, okucia i nawiewniki,
    • zdemontowaną stolarkę należy przekazać do utylizacji we własnym zakresie,
    • dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych następuje w ramach funduszu remontowego danej nieruchomości po akceptacji protokółu odbioru przez Dział Techniczny1);
  6. )dofinansowanie kolejnej wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej po upływie min. 20 lat użytkowania, jeżeli stolarka uległa zużyciu i została zakwalifikowana do wymiany przez komisję techniczną na zasadach jak w pkt 5),
  7. )remonty oraz wymianę pionów i poziomów instalacji kanalizacyjnej wraz z trójnikiem (bez podejść i armatury);
  8. )remonty oraz wymianę poziomów i pionów instalacji wodociągowej i centralnej ciepłej wody do pierwszego zaworu lokalowego łącznie z tym zaworem;
  9. )remonty i wymianę całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zaworów termostatycznych. W przypadku montażu zaworów termostatycznych koszty zaworów ponosi lokator, natomiast koszt montażu ponosi Spółdzielnia;
  10. )remonty i wymianę instalacji gazowej do zaworu odcinającego przed odbiornikiem – łącznie z tym zaworem;
  11. )remonty i wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych oraz do zabezpieczeń przedlicznikowych mieszkań wraz z WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) bez zabezpieczeń zalicznikowych w mieszkaniach i wewnętrznej instalacji elektrycznej;
  12. )remonty kanałów spalinowych i wentylacyjnych oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej i odprowadzania spalin;
  13. )remonty i wymianę instalacji odgromowych;
  14. )remonty i wymianę infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie związanym z użytkowaniem danej nieruchomości np. chodniki, dojścia do klatek schodowych, parkingi, opaski wokół budynków;
  15. )remonty tynków wewnętrznych w częściach wspólnych budynku;
  16. )remonty i wymianę instalacji domofonowej bez unifonów. W przypadku założenia nowej instalacji domofonowej koszty materiałów wraz z kosztami zakupu ponosi lokator, natomiast koszty robocizny ponosi Spółdzielnia. Koszty robocizny dotyczą części wspólnej budynku (klatka schodowa);
  17. )remonty placów zabaw (w tym: piaskownic, ogrodzenia i urządzeń zabawowych) oraz budowli zabawowo-rekreacyjnych (w tym: wiadukty, boiska, ścieżki zdrowia) znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach, finansowany jest z funduszu remontowego osiedla, na którym się znajdują – proporcjonalnie do powierzchni budynków mieszkalnych;
  18. )montaż, legalizację i wymianę wodomierzy oraz modułów do zdalnego odczytu wodomierzy (nakładki); zakupionych przez Spółdzielnię, które znajdują się w lokalach mieszkalnych; zakup i pierwszy montaż wodomierzy finansowany jest w 50% z funduszu remontowego (obowiązuje zakup wodomierza wskazanego przez Spółdzielnię);
  19. )remonty i wymianę szlabanów oraz bram przesuwnych;
  20. )montaż, legalizację i wymianę ciepłomierzy zakupionych przez Spółdzielnię wraz z urządzeniami niezbędnymi do dokonywania odczytów, które znajdują się w węzłach c.o.;
  21. )zakup i montaż nawiewników okiennych;
  22. )remont, zakup i montaż zadaszeń nad balkonami;
  23. )koszty obsługi kredytów zaciągniętych na realizację prac remontowych;
  24. )zakup i wymiana czujników czadu.
 3. Z finansowania funduszem remontowym nieruchomości wyłączone są remonty i naprawy należące do obowiązków użytkowników lokali mieszkalnych w tym zmiany instalacji wspólnych w lokalach wykonane we własnym zakresie.
 4. Do obowiązków użytkowników lokali mieszkalnych należy utrzymywanie należytego stanu sanitarnego i prawidłowego stanu technicznego urządzeń i wyposażenia swoich lokali. Użytkownicy we własnym zakresie na i własny koszt zobowiązani są zadbać o wykonanie wszystkich napraw wewnątrz swoich lokali mieszkalnych i pomieszczeń do nich przynależnych.
 5. Do obowiązków użytkowników należy w szczególności:
  1. )odnawianie lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych w okresach gwarantujących utrzymanie w nich czystości i właściwego stanu technicznego poprzez:
   1. )malowanie sufitów i ścian,
   2. )malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji gazowej i c.o. wraz z grzejnikami (w celu zabezpieczenia przed korozją) co najmniej raz na trzy lata;
  2. )konserwacja, naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i podłoży cementowych oraz tynków wewnątrz mieszkania;
  3. )konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń: podgrzewaczy wody (elektrycznych i gazowych), wanien, mis ustępowych, desek sedesowych, spłuczek ustępowych, automatów spłukujących, zlewozmywaków, umywalek, syfonów, baterii i zaworów czerpalnych, kuchni gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu lokalu. W przypadku wystąpienia przecieków z tych urządzeń bądź z wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej koszt naprawy wykonanej przez pracowników Spółdzielni ponosi lokator lub dokonuje napraw we własnym zakresie. Lokalizacja przecieków wykonana przez pracowników Spółdzielni powodujących zalanie innego mieszkania lub piwnicy również podlega odpłatności;
  4. )naprawa i wymiana całej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i zabezpieczeniami zalicznikowymi. W przypadku konieczności wymiany lub włączenia bezpiecznika przedlicznikowego spowodowanego zwarciem lub przekroczeniem poboru mocy w mieszkaniu koszt wymiany lub włączenia ponosi lokator;
  5. )usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalu do pionów zbiorczych;
  6. )dokonywanie wszelkich napraw bieżących stolarki okiennej i drzwi balkonowych, parapetów oraz naprawa i wymiana ościeży i skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych, w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych;
  7. )partycypowanie w kosztach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w części nie sfinansowanej z funduszu remontowego według zasad przyjętych w niniejszym regulaminie;
  8. )w przypadku awarii instalacji wspólnych w mieszkaniu, demontaż i odtworzenie wykonanej we własnym zakresie przez użytkownika lokalu zabudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz innych instalacji i innych urządzeń znajdujących się wewnątrz lokalu;
  9. )w przypadku zmiany instalacji gazowej wewnątrz mieszkania, uzyskanie zgody Spółdzielni, opracowanie we własnym zakresie projektu zmian instalacji i uzyskanie pozwolenia na budowę;
  10. )poniesienie kosztów wprowadzenia zmian instalacji i urządzeń znajdujących się wewnątrz lokalu, dokonanych przez użytkownika we własnym zakresie;
  11. )w przypadku stwierdzenia zmian w instalacjach i urządzeniach, znajdujących się wewnątrz lokalu, dokonanych przez użytkownika we własnym zakresie, bez zgody Spółdzielni wyrażonej na piśmie, naprawa tych instalacji i urządzeń polegająca na doprowadzeniu ich do stanu pierwotnego;
  12. )w przypadku doposażenia przez użytkownika lokalu mieszkalnego w urządzenia nieprzystosowane do istniejącej instalacji elektrycznej, w tym zwiększenia mocy urządzeń – pokrycie całkowitego kosztu napraw, wymian lub przywrócenia do stanu zgodnego z dokumentacją;
  13. )pokrycie kosztów wymiany uszkodzonych mechanicznie urządzeń będących na wyposażeniu mieszkania, tj. wodomierza oraz modułu do zdalnego odczytu wodomierza (nakładka);
  14. )wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych;
  15. )dbanie o prawidłową wentylację nawiewno – wywiewną, wykonywanie zaleceń pokontrolnych kominiarzy i służb technicznych Spółdzielni.
 6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się finansowanie remontów i napraw należących do obowiązków użytkowników z funduszu remontowego.

ROZDZIAŁ V
INNE POSTANOWIENIA

§ 6.

 1. Jeżeli w danej nieruchomości zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu, którego koszty nie znajdują pokrycia w stanie funduszu remontowego tej nieruchomości, wówczas na ten cel mogą być przeznaczone przejściowo środki funduszu z innej nieruchomości, w której nie zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu.
 2. Uzupełnienie funduszu remontowego nieruchomości, w której przeprowadzono remont powinno nastąpić w okresie 10 lat. Jeżeli wpływ środków na fundusz remontowy w okresie 10 lat nie zapewni środków na sfinansowanie planowanego remontu dla takiej nieruchomości powinna być zwiększona stawka odpisu na fundusz remontowy.
 3. W danym roku nie może być planowana wymiana stolarki okiennej w lokalach, w których użytkownicy zalegają z opłatami czynszowymi.
 4. Zasady przyjęte w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do wymiany stolarki okiennej dokonanej po wejściu w życie regulaminu, niezależnie od daty złożenia podania o wymianę.
 5. Niewykorzystane środki poszczególnych funduszy remontowych w ciągu roku przechodzą do wykorzystania na następny rok.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, tj. 21.06.2023 r.
S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Ireneusz CHMIELEWSKI Józef AUGUSTYNIAK

1 Zmiana Uchwałą Nr 147/2023 z dnia 30.10.2023 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Załącznik nr 3 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego