Regulamin – fundusz remontowy

REGULAMIN

TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FUNDUSZU REMONTOWEGO W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. W oparciu o postanowienia art. 4 i art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 51 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim tworzy się fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

1.2. W ramach funduszu remontowego Spółdzielni tworzy się fundusze remontowe poszczególnych nieruchomości oznaczonych w uchwale Zarządu Spółdzielni zgodnie z dyspozycją art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zwane dalej „funduszami remontowymi”.

1.3. Fundusz remontowy nieruchomości tworzy się z odpisów w ciężar kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Odpisy sporządza się od wszystkich lokali mieszkalnych położonych w nieruchomości; również od lokali właścicieli będących członkami Spółdzielni, a także niebędących członkami Spółdzielni.

Odpisów na remonty nie sporządza się od pomieszczeń piwnicznych, które zostały przydzielone odpłatnie mieszkańcom danej nieruchomości jako dodatkowe piwnice.

1.4. Podstawą sporządzenia odpisu na fundusz remontowy danej nieruchomości jest powierzchnia użytkowa lokali położonych w tej nieruchomości i stawka odpisu ustalona przez Radę Nadzorczą określona w zł/m2 powierzchni użytkowej lokali.

1.5. Z tworzonego funduszu remontowego dla danej nieruchomości finansowane
są:

  1. )Koszty remontów przeprowadzonych w tej nieruchomości.
  2. )Koszty remontów nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim zabudowanych infrastrukturą techniczną przeznaczoną do wspólnego użytku będące mieniem Spółdzielni (załącznik nr 1). Koszty
   te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych danego osiedla.
  3. )Koszty remontów nieruchomości gruntowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim, na których usytuowane są Otwarte Strefy Aktywności (OSA) przeznaczone do wspólnego użytku (załącznik nr 2). Koszty te finansowane są proporcjonalnie do powierzchni lokali mieszkalnych Spółdzielni na terenie osiedli w Tomaszowie Lubelskim.

1.6. Każda nieruchomość posiada swój fundusz remontowy osobno ewidencjonowany i rozliczany.

 

ROZDZIAŁ II
ŹRÓDŁA TWORZENIA FUNDUSZU REMONTOWEGO

2.1. Fundusz remontowy poszczególnych nieruchomości, o których mowa w ust. 1.2. tworzy się z:

 1. ) Odpisów w ciężar kosztów.
 2. ) Odpisów dodatkowych ponad odpis podstawowy na fundusz remontowy, o którym mowa w ust. 1.3. w przypadku pilnej potrzeby przeprowadzenia remontu w danej nieruchomości, a przewidziany stan funduszu remontowego tej nieruchomości jaki będzie zgromadzony w najbliższych 10-ciu latach nie zapewni środków na finansowanie tego remontu.
 3. ) Odpisów dodatkowych ponad odpis podstawowy ustalony przez Radę Nadzorczą w wyniku inwentaryzacji wykorzystania środków finansowych wnoszonych na fundusz remontowy w poszczególnych budynkach docieplonych tak by stawki odpowiednio umożliwiały wyrównanie dysproporcji pomiędzy akumulacją środków a wydatkami remontowymi w okresach poprzednich.
 4. ) Odszkodowań otrzymanych od jednostek ubezpieczeniowych, odszkodowań od osób które spowodowały szkodę w nieruchomości i zobowiązane były do jej naprawienia.
 5. ) Innych wpływów, na które zezwalają obowiązujące w tym zakresie przepisy.

2.2. Fundusz remontowy danej nieruchomości, w razie wystąpienia takiej konieczności, może być zasilony kredytem bankowym. Zaciągnięcie kredytu może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, również właścicieli lokali będących członkami Spółdzielni, oraz właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością. Decyzję o wysokości kredytu oraz terminie i sposobie jego spłaty podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. Spłata kredytu następuje w okresie nie dłuższym niż 10 lat.

2.3. Fundusz remontowy danej nieruchomości w przypadku wystąpienia takiej konieczności może być zasilony pożyczką wewnętrzną z funduszu zasobowego, jeżeli Spółdzielnia posiada wolne środki. Udzielenie pożyczki z funduszu zasobowego powinno być poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami danej nieruchomości z podaniem im warunków spłaty pożyczki. Spłata pożyczki następuje w okresie nie dłuższym niż 10 lat. Decyzję w sprawie pożyczki, jej wysokości oraz terminu spłaty podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.

2.4. Obciążenia pobierane od członków Spółdzielni oraz właścicieli lokali, będących i niebędących członkami Spółdzielni, na poczet spłat, o których mowa w punktach 2.2 oraz 2.3, nalicza i uruchamia Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w oparciu o przywołaną w ich treści uchwałę. Naliczone kwoty stają się wymagalne w terminie najbliższego zobowiązania czynszowego, następującego po dacie rozpoczęcia remontu, na który zaciągnięto pożyczkę bądź kredyt.

2.5. Ustala się dodatkowy odpis na fundusz remontowy z tytułu docieplenia budynków w kwocie 0,75 zł/m2/m-c. Odpis powyższy nie dotyczy budynku mieszkalnego w Bełżcu.

2.6. Odpis na podstawowy fundusz remontowy zmienia się z kwoty 0,80 zł/m2/m-c na kwotę 0,60 zł/m2/m-c. Powyższy odpis nie dotyczy budynku mieszkalnego w Bełżcu.

 

ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM

Remont to: wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, naprawa, odnowienie pewnych elementów, doprowadzenie środka trwałego do stanu używalności, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

3.1. Fundusz remontowy przeznaczony jest na finansowanie kosztów remontów zasobów mieszkaniowych, co pozwoli zachować środki trwałe w dotychczasowym stanie lub doprowadzać je do stanu używalności. Z funduszu remontowego nie mogą być finansowane wydatki służące ulepszaniu środków trwałych. Przeprowadzane remonty mają utrzymać środki trwałe we właściwym stanie technicznym, umożliwiającym dalszą ich eksploatację.

3.2. Gospodarkę funduszem remontowym prowadzi Zarząd Spółdzielni w oparciu o roczny plan (rzeczowo-finansowy) zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

ROZDZIAŁ IV
FUNDUSZ REMONTOWY NIERUCHOMOŚCI

Fundusz remontowy nieruchomości tworzy się i ewidencjonuje się dla każdej nieruchomości określonej uchwałą Zarządu zgodnie z postanowieniami art. 42 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Fundusz remontowy nieruchomości przeznaczony jest na finansowanie kosztów remontów części wspólnych budynku i urządzeń danej nieruchomości, które przeznaczone są do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w danej nieruchomości.

4.1. Z funduszu remontowego finansuje się:

 1. ) Remont elewacji budynku, fundamentów, malowanie elewacji, remont balkonów i loggii.
 2. ) Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych.
 3. ) Naprawy i wymiany pokrycia dachowego oraz obróbek blacharskich.
 4. ) Naprawa i wymiana drewnianych i metalowych drzwi do budynku, do pomieszczeń w piwnicach budynku służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców np. suszarni, pralni, piwnic, pomieszczeń z urządzeniami technicznymi. Wymiana drzwi wejściowych drewnianych i metalowych na aluminiowe oraz okien drewnianych na plastikowe na klatkach schodowych finansowana jest w 50% przez Spółdzielnię.Do dokonania wymiany w/w urządzeń niezbędna jest zgoda większości osób zamieszkałych na danej klatce schodowej lub w przypadku docieplania bloku zgody większości osób zamieszkałych w danym bloku na w/w docieplenie.
 5. ) Naprawy i malowanie pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytkowania przez mieszkańców np. suszarni, pralni, piwnic, pomieszczeń z urządzeniami technicznymi, klatek schodowych, a także naprawy, malowanie stolarki okiennej w wymienionych pomieszczeniach co najmniej raz na 10 lat.
 6. ) Koszty wymiany stolarki okiennej i drzwi balkonowych w ramach kwoty przeznaczonej na ten cel przez Walne Zgromadzenie na dany rok. Podstawą ustalenia kosztów stolarki okiennej i drzwi balkonowych obciążających fundusz remontowy są kryteria ustalone przez Zarząd Spółdzielni na dany rok.
 7. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana pionów i poziomów instalacji kanalizacyjnej wraz z trójnikiem (bez podejść i armatury).
 8. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana poziomów i pionów instalacji wodociągowej i centralnej ciepłej wody do pierwszego zaworu lokalowego łącznie z tym zaworem.
 9. )  Remont, naprawa, konserwacja i wymiana całej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania bez zaworów termostatycznych. W przypadku montażu zaworów termostatycznych koszty zaworów ponosi lokator, natomiast koszt montażu ponosi Spółdzielnia.
 10. )  Remont, naprawa, konserwacja i wymiana instalacji gazowej do zaworu odcinającego przed odbiornikiem – łącznie z tym zaworem.
 11. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach wspólnych oraz do zabezpieczeń przedlicznikowych mieszkań wraz z WLZ (wewnętrzna linia zasilająca) bez zabezpieczeń zalicznikowych
  w mieszkaniach i wewnętrznej instalacji elektrycznej.
 12. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana kanałów spalinowych i wentylacyjnych oraz zapewnienie prawidłowej wentylacji nawiewno-wywiewnej i odprowadzania spalin.
 13. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana instalacji odgromowych.
 14. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana infrastruktury technicznej znajdującej się na terenie związanym z użytkowaniem danej nieruchomości np. chodniki, dojścia do klatek schodowych, parkingi, opaski wokół budynków.
 15. ) Remont tynków wewnętrznych w częściach wspólnych budynku.
 16. ) Remont, naprawa, konserwacja i wymiana instalacji domofonowej bez unifonów. W przypadku założenia nowej instalacji domofonowej koszty materiałów wraz z kosztami zakupu ponosi lokator, natomiast koszty robocizny ponosi Spółdzielnia. Koszty robocizny dotyczą części wspólnej budynku (klatka schodowa).
 17. ) Remont, naprawa i konserwacja placów zabaw (w tym: piaskownic, ogrodzenia i urządzeń zabawowych) oraz budowli zabawowo-rekreacyjnych (w tym: wiadukty, boiska, ścieżki zdrowia) znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach, finansowany jest z funduszu remontowego osiedla, na którym się znajdują – proporcjonalnie do powierzchni budynków mieszkalnych.
 18. ) Montaż, naprawa, legalizacja i wymiana wodomierzy zakupionych przez Spółdzielnię, które znajdują się w lokalach mieszkalnych, wykonywana będzie przez Spółdzielnię i finansowana z funduszu remontowego danej nieruchomości.
 19. ) Zakup i pierwszy montaż wodomierzy finansowany jest w 50% z funduszu remontowego (obowiązuje zakup wodomierza wskazany przez Spółdzielnię).
 20. )  Remont, naprawa, konserwacja i wymiana szlabanów, bram przesuwnych, pachołków parkingowych, ławek osiedlowych, koszy na śmieci itp.
 21. ) Zakup – w lokalach mieszkalnych, wyposażonych w gazowe urządzenia grzewcze – czujników/sygnalizatorów tlenku węgla (czadu), bądź innych urządzeń sygnalizacyjnych, służących zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańców.
 22. ) Montaż, naprawa, legalizacja i wymiana ciepłomierzy zakupionych przez Spółdzielnię wraz z urządzeniami niezbędnymi do dokonywania odczytów, które znajdują się w węzłach c.o., wykonywane będą przez Spółdzielnię i finansowane z funduszu remontowego danej nieruchomości.
 23. ) Zakup i montaż nawiewników okiennych.
 24. ) Remont, zakup i montaż zadaszeń nad balkonami.

4.2. Z finansowania funduszem remontowym nieruchomości wyłączone są naprawy należące do obowiązków lokatorów.

4.3. Do obowiązków lokatorów należy utrzymywanie należytego stanu sanitarnego i prawidłowego stanu technicznego urządzeń i wyposażenia swoich lokali. Lokatorzy we własnym zakresie i na własny koszt zobowiązani są zadbać o wykonanie wszystkich napraw wewnątrz swoich lokali i pomieszczeń do nich przynależnych.

4.4.  Do obowiązków lokatorów należy w szczególności:

 1. ) Odnawianie lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych w okresach gwarantujących utrzymanie w nich czystości i właściwego stanu technicznego poprzez:
  • ) malowanie sufitów i ścian,
  • ) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji gazowej i c.o. wraz z grzejnikami (w celu zabezpieczenia przed korozją) co najmniej raz na trzy lata.
 2. ) Konserwacja, naprawa i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych i podłoży cementowych.
 3. )  Konserwacja, naprawa i wymiana urządzeń podgrzewaczy wody (elektrycznych i gazowych), wanien, mis ustępowych, desek sedesowych, spłuczek ustępowych, automatów spłukujących, zlewozmywaków, umywalek, syfonów, baterii i zaworów czerpalnych, kuchni gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych oraz innych urządzeń będących na wyposażeniu lokalu. W przypadku wystąpienia przecieków z tych urządzeń bądź z wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej koszt naprawy wykonanej przez pracowników Spółdzielni ponosi lokator lub dokonuje napraw we własnym zakresie. Lokalizacja przecieków wykonana przez pracowników Spółdzielni powodujących zalanie innego mieszkania lub piwnicy również podlega odpłatności.
 4. )  Naprawa i wymiana całej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z osprzętem i zabezpieczeniami zalicznikowymi. W przypadku konieczności wymiany lub włączenia bezpiecznika przedlicznikowego spowodowanego zwarciem lub przekroczeniem poboru mocy w mieszkaniu koszt wymiany lub włączenia ponosi lokator.
 5. ) Usuwanie niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych w lokalu do pionów zbiorczych.
 6. ) Dokonywanie wszelkich napraw bieżących stolarki okiennej i drzwi balkonowych, parapetów oraz naprawa i wymiana ościeży i skrzydeł drzwiowych wejściowych wewnętrznych, w obrębie lokalu i pomieszczeń przynależnych.
 7. ) Lokator zobowiązany jest partycypować w kosztach wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w części nie sfinansowanej z funduszu remontowego według zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.
 8. ) Wymiana zaworów termostatycznych grzejnikowych.
 9. ) Dbanie o prawidłową wentylację nawiewno – wywiewną, wykonywanie zaleceń pokontrolnych kominiarzy i służb technicznych Spółdzielni.

ROZDZIAŁ V
INNE POSTANOWIENIA

5.1. Jeżeli w danej nieruchomości zachodzi konieczność przeprowadzenia remontu, którego koszty nie znajdują pokrycia w stanie funduszu remontowego tej nieruchomości, wówczas na ten cel mogą być przeznaczone przejściowo środki funduszu z innej nieruchomości, w której nie zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia remontu.

5.2. Uzupełnienie funduszu remontowego nieruchomości, w której przeprowadzono remont powinno nastąpić w okresie 10 lat. Jeżeli wpływ środków na fundusz remontowy w okresie 10 lat nie zapewni środków na sfinansowanie planowanego remontu dla takiej nieruchomości powinna być zwiększona stawka odpisu na fundusz remontowy.

5.3. W danym roku nie może być planowana wymiana stolarki okiennej w lokalach, w których użytkownicy zalegają z opłatami czynszowymi.

5.4. Zasady przyjęte w niniejszym regulaminie mają zastosowanie do wymiany stolarki okiennej dokonanej po wejściu w życie regulaminu, niezależnie od daty złożenia podania o wymianę.

5.5. Niewykorzystane środki poszczególnych funduszy remontowych w ciągu roku przechodzą do wykorzystania na następny rok.

Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.12.2019 r.

S E K R E T A R Z
Rady Nadzorczej
P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Rady Nadzorczej
Dorota PYŹ Irena KULCZYŃSKA

Załącznik nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego

Załącznik nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami funduszu remontowego