Zapytanie ofertowe

 1. ZAMAWIAJĄCY: – Spółdzielnia Mieszkaniowa 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Kościuszki 21, zaprasza  do złożenia oferty cenowej na:
  Wykonanie remontu i konserwacji pokrycia dachu systemem „HYDRONYLON” kotłowni osiedlowej przy ul. Matejki  w Tomaszowie Lub.,  ok.  –    120m2.
 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
  • usunięcie i utylizacja zniszczonej warstwy papy, czyszczenie i mycie powierzchni   dachu.
  • przygotowanie i gruntowanie powierzchni dachu
  • aplikacja membrany Hydronylon HP
  • wklejenie siatki wzmacniającej
  • aplikacja membrany Hydronylon HN
 3. W postępowaniu ofertowym  mogą brać podmioty, które posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia własnymi siłami bez podwykonawców. 
 4. WYCENA:
  Zaoferowana cena    –      . . . . . . . . . . . . zł. za 1m2 konserwacji wraz z robotami towarzyszącymi.
  Wykonawca – Oferent robi wycenę oferty na podstawie wizji lokalnej w terenie.
  Oferta powinna być sporządzona zgodnie z warunkami podanymi w Zapytaniu Ofertowym.
  Zaoferowana cena jest stała i nie może być zmieniona do końca realizacji całego zadania.
  Przed rozpoczęciem robót zajmowany teren należy zabezpieczyć przed osobami trzecimi
 5. FORMULARZ OFERTOWY –  ZAŁĄCZNIKI:
  • wypełniony załącznik „formularz ofertowy”,
  • posiadany wpis do właściwego rejestru albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 6. GWARANCJA :
  • okres gwarancji nie może być mniejszy niż  120 m-cy. 
 7. TERMIN REALIZACJI ZMÓWIENIA: 
  • termin wykonania zadania  do dnia  30.10.2023 r.
 8. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ :       –     30 dni
 9. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
  • Sekretariat Spółdzielni Mieszkaniowej w Tomaszowie Lub.  ul. Kościuszki 21,  w terminie do dnia 29.09.2023 r.,   do godz. 10°°
 10. TERMIN OTWARCIA  OFERT:     –   29.09.2023r.  o godz. 12º°
 11. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI: 
  Spec. ds. inwestycji i remontów  A. Maryńczak ,  tel.  (084)  665 99 25
 12. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
  • ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wg własnego wzoru.
 13. SPOSÓB DOSTARCZENIA OFERTY:
  • do Sekretariatu Spółdzielni oznakowanej pieczątką  wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia lub e-mail: biuro@smtomaszow.pl

U W A G A !

Oferenci przed złożeniem oferty winni zapoznać się z przedmiotem zamówienia –  wymienionego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.

W ofercie należy podać technologię wykonania, zastosowany i posiadany potencjał wykonawczy – sprzęt itp.

Oferty nie spełniające wymogów określonych w niniejszym zapytaniu zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy z oferentem bez podania przyczyn.

Zapytanie Ofertowe