Przetarg – lokal mieszkalny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia, że: w dniu 30.06.2021 r., o godz. 1100 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kościuszki 21 w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się przetarg ustny nieograniczony dla ustalenia pierwszeństwa na ustanowienie odrębnej własności lokalu jn.:

  • Lokal mieszkalny nr 53, kat. M-4, składający się z 3 pokoi, kuchni, korytarza, łazienki i wc, o pow. użytkowej 48,20 m², w tym pow. mieszkalnej 35,27 m², usytuowany na III piętrze budynku przy ul. Papieża Jana Pawła II 16 w Tomaszowie Lubelskim, wraz z przynależną piwnicą nr 53 o powierzchni 3,00 m² oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 5120/348125. Cena wywoławcza 187.450,00 zł.,

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne, które spełnią warunki jn:

  • przystępujący do przetargu składa wypełnione zgłoszenie do godziny 1000 w dniu 30.06.2021 r., (druk do pobrania w biurze Spółdzielni lub na e-mail),
  • wpłacą i przedłożą dowód wpłaty wadium.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

  • 18.745,00 zł
    na konto Spółdzielni w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim nr 41 9639 0009 2001 0004 2592 0001, najpóźniej do godz. 900 w dniu przetargu. Postąpienie kwoty licytacji nie może być mniejsze niż 500,00 zł z zaokrągleniem do pełnych złotych lub wielokrotność ustalonego przez komisję postąpienia. Jeżeli wygrywający przetarg odmówi zawarcia umowy notarialnej ustanowienia i przeniesienia własności lokalu mieszkalnego lub nie może nabyć lokalu z przyczyn leżących po jego stronie traci wadium. Warunkiem ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu jest wpłata wylicytowanej wartości lokalu w terminie wskazanym przez Spółdzielnię. Koszt sporządzenia operatu szacunkowego, aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej pokrywa nabywca. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym jego etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

W/w lokal można oglądać w dniach 18, 22, 25, 29.06.2021 r., w godzinach 800 – 1500.

Dodatkowe informacje – tel. 84 6659925.