Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013r.  poz.  267 tj./ w związku z art 83 ust. l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody /Dz.U z 2013r poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) 15 szt drzew rosnących na działce nr 139/20, 139/24, 139/16, 139/19 przy ul. Papieża Jana Pawła II 11, 19, 17, 15 (budowa dróg pożarowych).

Dokumentacja (wniosek wraz z załącznikami) znajduje się do wglądu w Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 5.

Uwagi i wnioski można składać do Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia tj. od dnia 23.06.2021r., do 24.07.2021 roku.

Jednocześnie informację tą podano do publicznej wiadomości poprzez:

  • udostępnienie na stronie internetowej S M.
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie S M tj. na tablicy ogłoszeń i w gablotach na klatkach schodowych.