Obwieszczenie Spółdzielni Mieszkaniowej

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 t.j./ w związku z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz.U. z 2013 r. poz 627 t.j./ Spółdzielnia Mieszkaniowa w Tomaszowie Lubelskim zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości, że zamierza wyciąć (usunąć) drzewo orzech włoski rosnący na działce nr 350 przy ul. Rejtana 4.

Dokumentacja (wniosek wraz z załącznikami) znajduje się do wglądu w Spółdzielni Mieszkaniowej pokój nr 5.

Uwagi i wnioski można składać do Spółdzielni Mieszkaniowej w terminie 30 dni od daty publicznego ogłoszenia t.j. od dnia 02 czerwca 2020 r. do 03 lipca 2020 r.

Jednocześnie informację tą podano do publicznej wiadomości poprzez:

  • udostępnienie na stronie internetowej S.M.
  • w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie S.M. tj. na tablicy ogłoszeń i w gablotach na klatkach schodowych.